Пошук по сайту


Навчально-методичний посібник І Видання друге доповнене

Навчально-методичний посібник І Видання друге доповнене

Сторінка1/41
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет

ім.В.Г.Короленка

М.В.Гриньова

тштшшж

Навчально-методичний посібник

і Видання друге доповнене

668495

ДОПУЩЕНО МІЮСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

"АСМІ" Полгава-2003

-ББК 51.204.0 Г-85 -УДК 574.24(075)

Г-85 Гриньова М.В. - Методика викладання валеології: Навчально-методичний посібник. -Полтава: АСМІ. - 2003. - 220 с.

Рецензенти:

С.В.Страшко - кандидат біологічних наук, доцент, зав. кафедри Національного

педагогічного університету ім.М.Драгоманова В .Ю.Горчаков - доктор біологічних наук, професор Науково-методичного центру

вищої школи Міністерства освіти і науки України В.Р.Ільченко - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України

М.П.Лещенко - доктор педагогічних наук, доцент Полтавського педуніверситету

ім. В.Г.Короленка В.Д.Герасименко - учитель-методист школи-гімназії № 9 м. Полтави, заслужений

учитель України.

У навчальному посібнику обґрунтовані основні категорії методики викладання валеології: мета, зміст, процес, методи та форми.

Основне концептуальне положення - людина є архітектором власного здоров'я та життя. Посібник включає технологію проведення навчальних занять, позакласну роботу, узагальнює досвід педагогічних напрацювань учителів шкіл Полтавської області.

Посібник розрахований на викладачів педагогічних навчальних закладів, студентів, учителів шкіл, методистів.

Навчальний посібник ухвалений ученою радою Полтавського державного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка, протокол № 10 від 29.06.2000 р.

I8ВN 966-7653-23-4 © Гриньова М.В., 2003

*Крис&9Лфа люїй лютячі

Передмова

Стан здоров'я населення України та демографічна ситуація обумовили виокремлення вчення про здоров'я людини в самостійну науку - валеологію.

Це посібник нового покоління, в його основу покладені ідеї гуманістичної парадигми особистісно орієнтованої освіти та виховання, принципи дидактики, інноваційні підходи до організації навчальних занять, він узагальнює педагогічний досвід учителів біології та валеології Полтавської області, а також включає педагогічні напрацювання та досягнення в галузі охорони й зміцненні здоров'я людини, що в даний час стало пріоритетною державною справою.

Мета посібника - озброїти вчителя сукупністю методів та прийомів валеологічної праці на уроці і в позакласній роботі сформувати уявлення про здоров'я як психосоматичний феномен, пов'язаний з міжособистісними взаємовідповідними силами, з рівнем саморегуляції людини, її способами виходу з конфліктних і психотравмуючих ситуацій, тобто створити мотиви здорового способу життя, який би забезпечував правильний вибір людини в будь-якій життєвій ситуації.

Посібник складається з десяти розділів. До кожного розділу подані питання для самоконтролю та література для самостійного опрацювання, що можуть стати основою самоосвіти й творчості. Окрема увага приділяється особистості вчителя-валеолога.

Книга є інструментом, який допомагає вчителеві організувати викладання валеології, вибудувати навчальний матеріал, координувати та сполучати в єдину систему знання з педагогіки, медицини, вікової фізіології та шкільної гігієни, етнографії. Учитель валеології спрямовує свою діяльність на викладання в доступній формі нових знань про здоров'я, пробуджуючи в широкого кола людей, цікавість до підтримки свого здоров'я, формує їх здоровий спосіб життя.

"" ' '—— "..............." ' "' —І.ІІІ.

Збереження та укріплення здоров'я по суті, є проблемою керування здоров'ям.

Г.Л. Апаиасенко

РОЗДІЛІ

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ВАЛЕОЛОГІЇ

■ ■ ■ -

1.1. Предмет, завдання та структура курсу.

1.2. Методологічні основи методики викладання валеології та її зв'язок з іншими науками.

1.3. Методи досліджень.

1.1. Предмет, завдання та структура курсу

Валеологія - це наука про фундаментальні закони формування, збереження та зміцнення здоров'я людини, про теорію та практику управління здоров'ям у всіх його аспектах - духовному, психічному, фізичному та соціальному. За О.Д. Міхільовим, валеологія є не тільки єдиною інтегральною наукою про духовне та фізичне здоров'я як окремої людини, так і всього людського суспільства на новому етапі його духовно-творчої еволюції, а й синтезом практично-оздоровчих знань про структуру та функціонування захисних механізмів людини в їх взаємодії з космосом і біосферою, про їх використання за екстремальних умов сучасного екологічного стану.

Об'єктом валеології є практично здорова людина — не гвинтик у складному механізмі діяльності та взаємовідносин, а особистість, мікрокосм.

На думку заслуженого Соросівського професора М.М. Амосова, гени людини на 98 % збігаються з генами шимпанзе. Але ці 2 % зробили Ното заріепз (людину розумну), наділивши її розум здатністю до творчості. Це виокремило людину з тваринного світу, але не закреслило її біологічну природу, що потрібно враховувати будь-якому керівникові та вихователю.

Методика викладання валеології - це наука про систему валеологічної освіти і виховання молоді, яка спрямована на формування, збереження і зміцнення здоров'я в процесі навчальної та трудової діяльності.

Основне концептуальне положення.- людина є архітектором і будівничим власного здоров'я та життя.

Концепція валеологічної освіти в навчальних закладах усіх типів містить такі основоположні вимоги:

♦ засвоєння основ теоретичних знань з питань культури здоров'я;

♦ усвідомлення їх як складової частини загального світогляду національно свідомої особистості;

♦ систематичне зміцнення здоров'я, дотримання здорового способу життя; *1* розуміння та практичні дії психофізіологічної регуляції стану.

Методика викладання валеології базується на дидактичних принципах.

Об'єктом методики викладання валеології є навчально-виховний процес, у центрі якого знаходиться людина та збереження її здоров'я.

Предметом методики викладання валеології є валеологічні технології оздоровлення людини.

4

Валеологічна освіта включає впровадження способів і методів навчання індивідуальними засобами збереження та зміцнення здоров'я, соціальну адаптацію за складних умов, виховання валеологічних навичок і знань, профілактику та стимуляцію здоров'я, психологічну реабілітацію дітей і молоді.

Валеологічне виховання передбачає оволодіння змістом валеологічної освіти і впровадження його в практику, а також формування валеологічного світогляду, культури, яка відкриває шлях до особистісної самосвідомості та самозбереження людини.

Головні принципи валеологічної освіти узгоджуються із загальними принципами дидактики та репрезентують специфічні особливості методики викладання валеології:

- принцип гуманізації, за яким у центрі навчально-виховного процесу знаходиться особистість суб'єкта, його індивідуальність, розвиток, забезпечення умов для збереження та зміцнення здоров'я;

- принцип демократизації, який передбачає встановлення суб' єкт-суб' єктних стосунків між педагогом і студентом, що сприяє духовному зростанню та встановленню психологічно-комфортної обстановки;

- принцип діяльиісного підходу розглядає людину як таку, що змінюється залежно від умов діяльності, характеру, зусиль, включення психофізичних механізмів. Перетворення людини передбачається в характері діяльності, яку вона здійснює.

Активна участь у системі безперервного валеологічного виховання та реалізація навчальних оздоровчих програм сприяють формуванню валеологічного світогляду, зміцнюють фізичне, психічне та духовне здоров'я;

- принцип науковості визначає створення валеологічної освіти на засадах вивчення сучасних наукових досягнень у біології, екології, фізіології, психології, фізичній культурі та медицині.

їх інтеграція стає базою для створення нових технологій вивчення людини, її життя, здоров'я та встановлення норм здорового способу життя;

- принцип природовідповідності полягає у вивченні закономірностей включення людини в систему ритмів природних процесів. Навчальна діяльність, як зазначали видатні педагоги минулого Ж.-Ж. Руссо, Я.А.Коменський, К.Д. Ушинський, повинна здійснюватися відповідно до природи людини та її вікових особливостей;

- принцип культуровідповідності забезпечує органічний зв'язок суб'єктів педагогічного процесу з історією народу, його мовою, менталітетом, традиціями, звичаями;

- принцип інтегративності полягає в здійсненні наскрізних ліній засад валеологічної освіти, починаючи з дитячого садка і на всіх вікових етапах життя людини.

- принцип біоетики. Термін "біоетика" був запропонований Ранселером Поттером у 1969 році для визначення комплексного знання про живе. Філософи Ф. Ніцше і А. Бергсон висловили три ідеї, які відображають основи біоетики:

- в центрі світу і світогляду знаходиться життя;

- засобом розуміння змісту життя поряд з розумом виступає активна інтуїція;

- життя людини - це нескінчений процес творчості по створенню нових цінностей.

Учителі сприйняли ідею особистісно орієнтованого навчання і виховання і втілюють її в життя, проте мало хто замислюється над тим, що глибинний зміст цього поняття базується на принципах біоетики.

а Людина і, зокрема, дитина, учень є біологічним об'єктом, організм якого функціонує за законами природи. Процес сприйняття інформації і засвоєння знань є, по суті, низкою фізико-хімічних та біохімічних процесів в організмі дитини. Ці процеси, їх напрямок і швидкість є індивідуальними і залежать від зовнішніх впливів, психоемоційного стану особистості, її здоров'я. Тому традиційні погляди на класний колектив як на керовану або некеровану масу учнів, розрахунок на середнього школяра є жорстоким, призводить до апатії та погіршення фізичного, психічного, розумового розвитку і працездатності школярів. Спостерігається зменшення кількості здорових школярів з 33 % у першому класі до 6-9 % старшокласників. Ці показники характерні, передусім, для шкіл нового типу з підвищеним рівнем навантаження.

Методика викладання валеології

Ставлячи в центр педагогічної діяльності емоційне, фізичне, соціальне благополуччя учнів, керівники і педагоги усіх типів шкіл мають навчитися проектувати і прогнозувати освітні результати в інтересах здоров'я дітей, запобігаючи негативним наслідкам.

Змістом особистісно орієнтованого навчання є, по суті, врахування біологічного компонента в педагогічному процесі, розгляд учня як біологічного об'єкта. Принципи біоетики: моральна автономія особистості, свобода її волі та вибору, цінності людського життя, увага до духовного світу є тією базою, на якій будується сучасна освіта в Україні і формується педагог третього тисячоліття. Розглянемо їх зміст.

Принцип автономії особистості полягає у повазі до особистості учня, його індивідуальних задатків. Автономія уможливлює особистісну свободу дій, можливість ухвалювати рішення і діяти відповідно до своєї шкали цінностей.

У біоетиці виділяється поняття автономної особистості, автономного вибору і автономної дії. У кожному випадку обмеження автономії повинно обмежуватися іншими принципами, наприклад, принципом "Роби добро! " Дії принципу автономії обмежуються для неповнолітніх учнів.

Принцип біоетики "Роби добро". Цей принцип корелюється з постулатом медичної етики "ргіта поп посеге" (перш за все - не нашкодь!). Те, що ми намагаємося робити, не повинно бути аморальним і не повинно бути злом. Для учителя цей принцип узагальнюється у вигляді наведених нижче порад.

Поради учителю щодо організації навчальної діяльності

1. Встановлюйте з вашими учнями доброзичливі взаємовідносини.

2. Намагайтеся, щоб ваш клас був організованим і згуртованим.

3. Підтримуйте в класі сприятливе валеологічне середовище: чисте повітря, приміщення, відрегульовану температуру.

4. Будьте зібраними. Дотримуйтеся розкладу, порядку під час використання дидактичних матеріалів, переходу від одного виду діяльності до іншого.

5. Впроваджуйте еталони поведінки для стандартних ситуацій: як входити в клас, сидіти на уроці, відповідати на питання, слідкувати за робочим місцем.

6. Заохочуйте учнів, які виконують правила, відзначаючи конкретні позитивні дії.

7. Готуйтеся до уроку таким чином, щоб учні були достатньо навантажені протягом усього заняття.

8. Ставте перед вашими учнями цілі, які б відкривали перед ними ближні і дальні перспективи.

9. Намагайтеся зробити виклад навчального матеріалу цікавим, зрозумілим, використовуйте різноманітні методи і засоби. Не звикайте до рутини. Пам'ятайте, що велика різноманітність унаочнення на одному уроці не є корисною, оскільки не дає можливості зосередитися і призводить до хаосу.

10. Уникайте нудьгування на уроці, яке породжується надмірним навантаженням та частими повтореннями.

11. Надайте учням можливість вибору серед різних завдань і видів діяльності.

12. Стимулюйте мисленнєву діяльність учнів. Привчайте їх аналізувати, оцінювати і застосовувати навчальний матеріал на практиці.

13. Створюйте умови, щоб невстигаючі учні мали можливість відчути себе лідерами.

14. Намагайтеся встановити зворотний зв'язок з учителями, щоб вони відчували відповідність вашим намаганням.

15. Акцентуйте увагу учнів на їх просуванні вперед. Заохочуйте їх до подальших успіхів.

16. Будуйте відносини з учнями на позитивних емоціях. Надихайте і підбадьорюйте їх. Виявляйте ввічливість і повагу

17. Прощайте своїм учням за промахи, не нагадуйте про них. Надавайте можливість у справі особистісного становлення все почати з початку.

18. Будьте послідовні і справедливі.

19. Будьте обережні, щоб ваші учні та їхні батьки не розтлумачили неправильно вашу

6

М.В.Гриньова

звичку бути з учнями на рівних.

20. Остерігайтесь незлюбити когось з учнів через його проступки.

21. Стримуйте свій гнів. Не дозволяйте вашим почуттям вийти З-під контролю.

22. Не принижуйте учнів. Вбачайте в кожному з них особистість. , , , ,

23. Не реагуйте на події бурхливо, щоб незначний вчинок не переріс у велике протистояння. .....;/у.::

24. Не загрожуйте заходами, які ви не можете або не збираєтеся застосувати.

25. Не йдіть на поступки і компроміси, поступаючися своїми нормами і принципами щоб набути популярності й авторитету. >

26. Не ставте учнів у таку ситуацію, щоб вони пліткували один про одного.

27. Не соромтесь проявити почуття гумору. Сміятися над будь-якою ситуацією нормально, але ніколи не слід сміятися над будь-якою особою.

28. Майте сміливість визнати свої помилки і вибачитися перед окремим учнем, а в разі необхідності - перед класом.

29. З допомогою учнів створюйте історію класу: фотографії, зразки робіт, газетні вирізки, спортивні і трудові досягнення.

30. Підтримуйте контакт з учнями за межами класу.

31. Будьте поряд з учнем, у якого виникли утруднення.

32. Навчіться помічати незначні досягнення у навчанні та поведінці і заохочуйте їх.

33. Розглядайте батьків учнів як ваших спільників, але не перекладайте свої обов'язки на їхні плечі.

34. Чекайте на майбутнє з оптимізмом.

Фактори, що призводять до неуспішної роботи педагогів:

1. Вікова (сезонна) втома.

2. Неуміння підтримувати діяльнісну дисципліну в класі.

3. Невміння або небажання відповідально готуватися до кожного уроку.

4. Слабке знання навчального матеріалу.

5. Недостатнє знання психології учнів.

6. Неуміння використовувати різноманітні форми уроку.

7. Незадоволення педагогічною діяльністю, комплекс неповноцінності.

8. Відсутність взаєморозуміння з учнями та їхніми батьками.

9. Відсутність гумору, надмірний академізм.

10. Невміння цікаво розповідати навчальний матеріал.

11. Неуміння індивідуально працювати з учнями.

12. Недостатня увага до позакласної роботи.

13. Дефіцит предметної, психолого-педагогічної літератури через низьку заробітну платню.

Біоетика здоров'я людини базується на пізнанні триєдиного потоку обміну речовин, енергії та інформації, властивого біосфері і людському організму. Біоетика виступає в цьому аспекті як потреба і вимога етичного ставлення до живого, до життя як передумови існування та діяльності людини. Для суспільства є можливим втручання у перебіг цих процесів, починаючи від зародження дитини до трансплантології та евтаназії. Біоетика в цьому аспекті стає методологічною орієнтацією медичного знання на розуміння та збереження унікальності життя в усіх його проявах і на всіх рівнях структурної організації.

Біоетичний принцип цінності людського життя великою мірою стосується сучасного учителя. Здоров'я багатьох учителів сьогодні не відповідає нормі. Медицина і держава не можуть його забезпечити. Тому цей принцип адресуємо самій людині: Ваше здоров'я - у Ваших руках!

У книзі "Роздуми про здоров'я" М.М. Амосов сформулював основні принципи психології здоров'я. Ось деякі з них:

1. Частіш за все людина хворіє від нерозумності.

2. Щоб стати здоровим, потрібні власні зусилля - постійні і значні. їх не можна нічим

Методика викладання валеопогїї

замінити.

3. Людина досконала. Тому здоров'я можна повернути майже завжди. Необхідні лише зусилля, які збільшуються при старінні і поглибленні хвороб.

4. Для здоров'я необхідне виконання чотирьох умов:

- фізичні навантаження,

- обмеження в харчуванні,

- загартовування,

- час і уміння відпочивати.

Уміння розслабитися - наука, але для неї потрібен ще характер. Таким чином, здоров'я можна здобути лише наполегливою працею людини над собою, звичкою до самодисципліни і самообмеження.

Цей принцип біоетики учитель повинен застосовувати не тільки особисто для себе, але й навчати своїх вихованців здорового способу життя.

Принцип уваги до "духовного світу". Біоетика як міждисциплінарна наука намагається впливати на формування відповідального ставлення до життя та прийняття рішень, потрібних для людини у її життєдіяльності. Тому етичні проблеми, пов'язані із захистом життя, прямо пов'язані з духовністю людини, під впливом якої вона приймає рішення. Вважається, що духовність - це внутрішній світ людини, наповнений різноманітним досвідом, почуттями. Це інтелект людини, її світобачення, роздуми.

Духовний світ людини тісно пов'язаний з релігією. За В.Л. Кулиниченком, християнська і біоетична думка солідарні в обґрунтуванні антропоцентризму, коли людина виступає в якості цілісного планетарного соціокультурного перетворювача природи, має особистість і самосвідомість, що є підставою моральності і права. Таким чином, біоетика і християнська етика з відповідними їм загальнолюдськими цінностями і традиціями виступають у ролі основних у формуванні сучасного світогляду.

Рівень духовності визначає характер вчинків людини. Важливим проявом духовності є ступінь відповідальності, яку несе людина за свої вчинки.

Таким чином, школа повинна підготувати молоде покоління, яке б усвідомлювало, що виживання людини і цивілізації залежить від духовних пошуків людини, її мудрості, поєднання гуманістичних і природничо-наукових знань, розвитку адаптивних можливостей і зміни способу її життя. ;

Нова теорія освітнього процесу повинна ґрунтуватися на принципах біоетики. Національна доктрина розвитку світи в Україні базується на ідеях гуманізації та демократизації педагогічного процесі .Стрижнем діяльності педагога повинна стати дитина, її особистість, духовний світ.

Біоетичний аспект став надзвичайно актуальним для біологів. Біоетика є більш широким поняттям ніж екологія - наука про охорону навколишнього середовища, тому що біоетика розширює духовний і моральний аспект проблеми.

Сучасна педагогіка пропонує в кожній людині бачити особистість, яка потребує уваги і захисту. Біоетика розширює такий підхід на все живе.

За В. Борейком, екологічна етика - сукупність принципів людської думки і поведінки, орієнтованих на доцільність існування цілісної системи людина - природа, яка включає людину, тварин і екосистему.

Метою діяльності майбутнього вчителя валеології є формування у дитини екологічної моралі, яка являє собою упорядковану сукупність направлених на збереження природи заборон, ідеалів, вимог, настанов прийнятих суспільством. Ці норми відображені в культурі людини і повинні передаватися наступним поколінням. Реальна поведінка людини з точки зору її відповідності нормам екологічної моралі, характеризує її екологічну моральність.

Сучасна екоетика повинна базуватися на усвідомлені того факту, що поняття здоров'я слід сприймати як здоров'я людини в сукупності зі здоров'ям оточуючого середовища.

У взаємодії з природою слід чітко усвідомлювати міру взяття від природи компонентів

8

М.В.Гриньова

які задовольняють потреби людини в урахуванні енергії, усвідомлення розумності цих потреб. Пригадуються історії з Сократом, коли він, відвідуючи базар здивовано звернувся до своїх супутників: "Яка, виявляється, існує величезна кількість речей, непотрібних для мене!". Необхідно формувати розумні потреби в харчуванні, житті, засобах переміщення.

Методика навчання валеології як цілісної системи має закономірну упорядкованість. Співвідношення та взаємозв'язок між окремими частинами методики навчання та її структурою Основу структури становлять поняття, навколо яких групуються вивчені факти, утворюючи певну систему.

Розглянемо структурні елементи, характерні для методики викладання валеології:

1. Методика викладання валеології - педагогічна наука.

2. Історія розвитку основних проблем методики викладання валеології в даний час започатковується і стає відправним пунктом для подальшого розвитку.

3. Місце валеологічної освіти та її значення.

4. Валеологічне виховання як основа формування світогляду, морального обличчя людини, її взаємовідносин з навколишнім світом і суспільством.

5. Зміст курсу "Валеологія".

6. Розвиток валеологічних понять.

7. Методи навчання.

8. Форми навчання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Начники», «Системи лінійних алгебраїчних рівнянь» та докладну розробку практичних занять, що відповідають цим темам. У посібнику...

Методичний посібник м. Миколаїв
...

Методичний посібник Використання різноманітних форм контролю на уроці
Руденко валентина Іванівна – вчитель методист світової літератури, спеціаліст вищої категорії, стаж 34 роки

Міністерство охорони здоровя України Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти
Навчальний посібник обговорено та ухвалено на міжкафедральному засіданні завідувачів однопрофільних кафедр вмнз україни

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень»
Проскунін В. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи двнз «Донбаський...

Алгебра 9 клас ІІ семестр
Сума двох чисел 70. Перше число на 15 більше, ніж друге. Складіть систему рівнянь для розв’язування задачі

Навчальне електронне видання
Вступ

Навчальна книга богдан
Жодна частина цього видання не може бути використана чи відтворена дь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва

Назва програми Клас Кількість годин Видавництво Рік видання 1
Основи християнської етики. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (п+х+р/з)

Рік видання Для глухих дітей
Міністерством освіти І науки України для використання в загальноосвітніх навчальнихБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка