Пошук по сайту


Робочий навчальний план красноградського районного Центру позашкільної освіти Красноградської районної державної адміністрації

Робочий навчальний план красноградського районного Центру позашкільної освіти Красноградської районної державної адміністрації

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник відділу освіти

Красноградської районної

державної адміністрації

_____________А.Турова

“____”________2013 року
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Красноградського районного Центру позашкільної освіти

Красноградської районної державної адміністрації

Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік
ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради

Красноградського РЦПО

протокол № 2 від 31.05.2013

Голова ради

______________С.Маркарян
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради Красноградського РЦПО

протокол № 3 від 03.06.2013

Голова педагогічної ради, директор ________________О.ІгнатоваПояснювальна записка

до робочого навчального плану

Красноградського районного Центру позашкільної освіти

Красноградської районної державної адміністрації

Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік
І. Загальні засади
Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” (зі змінами) від 13 травня 1999 року № 651-ХІV; керуючись Законом України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 769 «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад», Статутом Красноградського районного Центру позашкільної освіти, затвердженим розпорядженням Красноградської районної державної адміністрації від 31.01.2011 № 31, на виконання Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.05.2013 № 1/9-349 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року”; згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676 «Про затвердження Типових навчальних планів організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України», які розроблені на виконання частини 2 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651 та наказом

від 10.12.2008 № 1123 «Про внесення змін до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах», з урахуванням результатів апробації Примірних навчальних планів для гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань за напрямами позашкільної освіти, яка проводилась у 2002 – 2007 роках (наказ Міністерства освіти і науки України

від 09.09.2002 № 505 та від 24.09.2003 № 645 і від 27.10.2006 №731), наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

«Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»

від 28.05.2013 № 354 та відповідно до наказу відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації від 31.05.2013 № 233 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи навчальних закладів Красноградського району» складений робочий навчальний план Красноградського районного Центру позашкільної освіти з урахуванням рівнів класифікації гуртків, студій та інших творчих об’єднань:

 • початковий;

 • основний;

- вищий; мережі гуртків та творчих об’єднань, що діють у позашкільному навчальному закладі, кількості груп дітей у них; років навчання; структури навчального року; основних напрямів позашкільної освіти:

 • художньо-естетичного;

 • науково-технічного;

 • дослідно-експериментального;

 • соціально-реабілітаційного;

 • оздоровчого;

 • гуманітарного;

 • еколого-натуралістичного.

Мова навчання українська.

ІІ. Організація роботи гуртків та творчих об’єднань

різних рівнів навчання за напрямами позашкільної освіти
Організація діяльності груп гуртків та творчих об’єднань початкового, основного або вищого рівнів навчання здійснюється відповідно до типового навчального плану і навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Термін навчання у гуртках, творчих об`єднаннях обумовлюється специфікою їх діяльності та навчальними програмами.

Кількість годин на тиждень визначається за напрямами роботи з урахуванням років навчання та рівнів навчання (Додаток 1).

1. Робочий навчальний план для гуртків, творчих об’єднань початкового рівня за напрямами позашкільної освіти.

До початкового рівня відносяться гуртки, творчі об’єднання (в тому числі, в них групи), діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, слухачів, виявлення здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності.

Навчальні програми гуртків, творчих об’єднань розроблені на 1 рік.

Робота гуртків, творчих об’єднань цього рівня організується протягом навчального року, а також у канікулярний час. Кількість годин на тиждень визначається за напрямами роботи з урахуванням років навчання (Додаток 2).

2. Робочий навчальний план для гуртків, творчих об’єднань

основного рівня за напрямами позашкільної освіти.

До основного рівня відносяться гуртки, творчі об’єднання, (в тому числі, в них групи), які розвивають інтереси вихованців, учнів, слухачів; дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації.

Вихованці, учні, слухачі, які виявляють стійкі інтереси та здібності до конкретної творчої діяльності, зараховуються до гуртка, творчого об’єднання основного рівня навчання.

Навчальні програми гуртків, творчих об’єднань цього рівня розроблені на 1 або 2 роки навчання.

Кількість годин на тиждень визначається за напрямами роботи, специфіки діяльності гуртка, творчого об’єднання основного рівня з урахуванням років навчання (Додаток 3).

3. Робочий навчальний план для гуртків, творчих об’єднань

вищого рівня за напрямами позашкільної освіти.

До вищого рівня відносяться гуртки, творчі об’єднання (в тому числі, групи), які задовольняють інтереси і потреби здібних, обдарованих та талановитих вихованців, учнів, слухачів у творчій, науково-дослідницькій роботі, профільній і професійній підготовці (Додаток 4).

Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів, слухачів з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, лекції, індивідуальні заняття, конференції, семінари, курси, вікторини, концерти, змагання, репетиції, походи, екскурсії, а також з використанням інших форм: тренінги, заочні та дистанційні форми навчання тощо.

Навчальні програми гуртків, творчих об’єднань цього рівня розроблені на 1 або 2 роки навчання.

Проведення групових та індивідуальних занять
У Красноградському районному Центрі позашкільної освіти передбачено проведення навчально-виховного процесу з використанням різних організаційних форм:

 • групові: заняття, уроки, постановка шоу-програм; репетиції, екскурсії, походи, конкурси, конференції, освітні та наукові засідання, виставки, очно-заочне та дистанційне навчання. Групова робота організовується у разі здійснення навчання з вихованцями (учнями і слухачами) за однопрофільними або комплексними програмами;

 • індивідуальні: конкурсна підготовка; консультації для слухачів, кандидатів у члени та дійсних членів Малої академії наук України з науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи; робота в архівах, бібліотеках, музейних сховищах, робота з каталогами; постановка експерименту, проведення дослідів, спостережень; обробка та узагальнення результатів пошуково-дослідницької роботи, комп’ютерна обробка спостережень; поглиблення вивчення окремих розділів наук; підготовка наукових статей, підготовка до участі у конкурсах, проектах, програмах дослідницького спрямування; відпрацювання технологій виготовлення моделей (пристроїв) для гуртків, студії та інших творчих об`єднань. Індивідуальна робота організовується з вихованцем (учнем і слухачем) відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей з урахуванням його бажань, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Згідно з Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651 (пункт 1.2.) індивідуальна та групова робота організовується за напрямами позашкільної освіти відповідно до типових навчальних планів і типових навчальних програм для гуртків, клубів, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об'єднань, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, а також згідно з навчальними планами і навчальними програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади. Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить від 1 до 5 вихованців (учнів і слухачів).

ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік починається 1 вересня і закінчується 31 травня. Тривалість навчального року у позашкільному навчальному закладі установлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, згідно Закону України «Про позашкільну освіту» (розділ 3, стаття 17, пункт 3).

З 1 по 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків, творчих об’єднань для першого року навчання та доукомплектування груп наступних років навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка, наукового товариства, творчого об’єднання.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 2 вересня до 31 грудня;

ІІ семестр – з 2 січня до 31 травня.

Середня наповнюваність гуртків, груп, творчих об’єднань становить 15 - 20 вихованців, учнів і слухачів.

Наповнюваність окремих груп гуртків, творчих об`єднань установлюється директором позашкільного навчального закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців, учнів, слухачів і становить не більше 25 осіб.

У канікулярні, вихідні та святкові дні Красноградський районний Центр позашкільної освіти працює за окремим планом, затвердженим директором позашкільного навчального закладу.

У літній канікулярний час позашкільний навчальний заклад проводить роботу з вихованцями, учнями, слухачами в різних організаційних формах: змагання, походи, екскурсії, фестивалі, свята, конкурси, концерти, заняття тощо як підсумок навчально-виховного процесу за навчальний рік, організовує змістовне дозвілля у таборі відпочинку з денним перебуванням, а також використовує інші форми роботи, передбачені Статутом Красноградського районного Центру позашкільної освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області. Робочий навчальний план зорієнтований на роботу закладу за шестиденним робочим тижнем.
Директор

Красноградського РЦПО О.Ігнатова  Додаток 1Загальна кількість груп і годин за рівнями навчання


з/п

Рівень навчання

Кількість груп

Всього годин на тиждень

Разом годин на рік

1.

Початковий рівень

18 груп, із них:

1-го року навчання – 18

2-го року навчання - 076


2736

2.

Основний рівень

21 груп, із них:

1-го року навчання - 4

2-го року навчання – 17106


3816

3.

Вищий рівень

3 групи, з них:

1-го року навчання - 0

2-го року навчання – 3


14

504
Всього

42

196

7056
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
«Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», листа відділу освіти Валківської...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Україна управління освіти І науки Одеської обласної державної адміністрації...
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання запрошує взяти участь в обласному турі національного етапу...

Пояснювальна записка Робочий навчальний план школи І ступеня навчання (таблиця 1)
Робочий навчальний план школи ІІ ступеня навчання з поглибленим вивченням окремих предметів (таблиця 7)

Робочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
«Державних санітарних правил І норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...

Відділ освіти Синельниківської районної державної адміністрації
Про стан управлінського контролю адміністрації Зайцівської, Дерезуватської, Роздорської середніх шкіл, Раївської сзш інтернат та...

Робочий навчальний план безм'ятежненської загальноосвітньої школи...
України 6 березня 2002 року за №229/6517, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 17. 08. 2012 №921 «Про...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
України від 11. 06. 2014 №701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 22. 04. 2014 №504», листа Міністерства...

Відділ освіти Синельниківської районної державної адміністрації
«Про порядок закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах»...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка