Пошук по сайту


Олеся Гончара Т. А. Зайцева, П. А. Дзюба індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «бази даних та інформаційні системи» Дніпропетровськ Ліра 2015

Олеся Гончара Т. А. Зайцева, П. А. Дзюба індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «бази даних та інформаційні системи» Дніпропетровськ Ліра 2015

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет
ім. Олеся Гончара


_____________________________________________________

Факультет прикладної математики

Т.А. Зайцева, П.А. Дзюба
Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи»


Дніпропетровськ

Ліра 2015

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет
ім. Олеся Гончара


Т.А. Зайцева, П.А. Дзюба


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ
«БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»


Дніпропетровськ

Ліра 2015

УДК 517

З 17
Рецензенти: доктор технічних наук, професор О.Г. Байбуз

доктор технічних наук, професор В.О. Бараненко


З 17 Зайцева Т.А. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» [Текст]: навч. посіб./ Т.А. Зайцева, П.А. Дзюба. – Д.: Ліра ДНУ, 2015. – 70 с.


Уміщено загальні відомості та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи». Основну увагу приділено завданням для індивідуального виконання та самоконтролю знань.

Для студентів факультету прикладної математики ДНУ ім.О.Гончара, які навчаються за спеціальністю «Інформатика», а також за іншими спеціальностями галузі «Системні науки та кібернетика».

Посібник може бути корисним для аспірантів і викладачів, які цікавляться базами даних і інформаційними системами та працюють із сучасним програмним забезпеченням.

Схвалено до друку вченою радою

Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

(Протокол № 6 від 18 грудня 2014 року)

© Т.А. Зайцева, П.А. Дзюба, 2015

ВСТУП.
Сучасна тенденція глобалізації суспільних процесів, активна інтеграція України у світову економічну систему зумовлює появу потреби використання прогресивних інформаційних систем та телекомунікаційних технологій в її інноваційному розвитку. Внаслідок входження України до світової мережі інформаційних комунікацій поступово вдосконалюються умови функціонування інформаційних систем. Розроблена державна програма інформатизації, формується нормативно-правова база, збільшується кількість підприємств інформаційної інфраструктури, поліпшується якість каналів зв'язку, урізноманітнюються технічні засоби та інформаційні технології активізації інформаційних систем.

Створення нових інформаційних технологій має велике значення для розвитку суспільства. Вони активно перетворюють інші технології матеріального і нематеріального виробництва, в кінцевому підсумку формуючи новий стиль роботи, спосіб життя в цілому. Суть інформаційних технологій становлять методи і засоби формування та підтримки інформаційних потоків у системах управління об'єктами. Фундаментальною основою інформатизації є створення високоорганізованого середовища. Таке середовище повинно мати і об’єднувати інформаційне, телекомунікаційне, комп’ютерне, програмне забезпечення, інформаційні технології, мережі, бази даних і знань, інші засоби інформації – з одного боку. З іншого – забезпечувати можливість створення і використання ефективного системно-аналітичного апарату, що дозволить на якісно новому рівні інформаційного обслуговування проводити як повсякденну оперативну роботу, так і системний аналіз стану та перспектив діяльності в цілому, приймати науково - обгрунтовані рішення.

Метою викладання дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» - є формування знань, вмінь та навичок, необхідних для раціонального використання сучасних інформаційних технологій у повсякденній практиці економічних, виробничих та керівних процесів на виробництві; знайомство студентів з перспективами розвитку сучасних технології у візуальному програмуванні та методів їх застосування для вирішення управлінських та економічних задач; опанування теорією баз даних, вміння самостійно створювати системи керування базами даних; подальше становлення і вдосконалення інформаційної та програмної культури майбутніх фахівців.

Завдання вивчення дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» набуття наступних знань:

 • призначення та функції програмного забезпечення офісної системи Microsoft Office;

 • теоретичні засади баз даних;

 • етапи якісного проектування баз даних;

 • оператори мови SQL;

 • потенційні небезпеки, які можуть вплинути на роботу систем керування базами даних та шляхи їх уникнення

 • методику та технологію використання сучасних методів візуального програмування для розробки програмних систем.

Підготовлений студент повинен вміти:

 • створювати програмно-інформаційні системи управлінського та економічного призначення;

 • налагоджувати та сполучати спеціалізовані та універсальні програмні засоби (MS SQL Server, DB2, MySQL, Microsoft Access), для створення ефективних програмно-інформаційних систем;

 • самостійно проектувати бази даних;

 • створювати системи керування базами даних в середовищі MS SQL Server, DB2, MySQL, Microsoft Access;

 • вирішувати питання логічної організації предметної області та баз даних при вирішенні задач управлінського та економічного характеру;

 • застосовувати засоби ефективного захисту баз даних.

Загальний аналіз сучасного стану навчання у вищому навчальному закладі в умовах впровадження Болонського процесу показує, що в останні роки відбувається скорочення кількості аудиторних годин за навчальними планами і збільшується кількість годин, відведених на самостійну роботу студентів. Але при цьому виникає не просте питання організації самостійної роботи студентів. Тому посібник «Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» присвячен саме цій актуальній темі. Він складається з трьох основних частих. Перша частина присвячена самостійній роботі студента як при підготовці до аудиторних занять, так і для поглибленого вивчення матеріалу. Наведені питання для здачі лабораторних робіт, рекомендовані теми рефератів та тести для проведення самоконтролю. В другій частині наведено завдання для поточного та семестрового контролю знань. В третій частині запропоновано теми курсових робіт та можливі завдання для виконання іх. Список рекомендованої літератури складається з тих джерел, які є як обов’язковими, так і додатковими в ходи вивчення дисципліни «Бази даних та інформаційні системи».
1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.
1.1. Самостійна робота студента, як основний засіб оволодіння знанням.
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначається робочою програмою, методичними матеріалами, завдан­нями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, практикумами, методич­ними вказівками тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студентів. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» складається з таких видів роботи:

 • підготовка до аудиторних занять (лекцій та лабораторних робіт);

 • виконання практичних завдань протягом семестру;

 • самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-тематичним планом;

 • переклад іноземних текстів;

 • переробка інформації, отриманої безпосередньо на лекційних і лабораторних заняттях;

 • робота з відповідними підручниками, довідковою літературою для самостійного вивчення окремих тем із розробкою конспекту;

 • написання рефератів;

 • підготовка письмових відповідей на проблемні питання;

 • виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання;

 • підготовка і виконання завдань, передбачених програмою практичної підготовки, в тому числі виконання курсової роботи;

 • підготовка результатів власних досліджень до виступу на конференції;

 • написанні наукової статті;

 • підготовка до олімпіади;

 • підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до модульних, комплексних контрольних робіт, курсових робіт та підсумкової державної атестації.

Індивідуальна робота з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» виконується студентом під керівництвом викладача у тому обсязі, у якому вона зазначена у навчальному плані. Індивідуальні завдання виконуються самостійно і не входять до тижневого аудиторного навантаження студента. Викладач контролює виконання індивідуального завдання на консультаціях.

До індивідуальних завдань з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» відноситься: написання рефератів, аналіз лабораторних робіт, підготовка результатів власних досліджень до виступу на конференції, написанні наукової статті, участь в олімпіадах тощо. Особливим видом індивідуальних завдань є виконання курсової роботи, яке здійснюється відповідно до навчального плану та існуючих вимог щодо його змісту.

Індивідуальні завдання видаються студентам, та виконуються ними в терміни, передбачені робочою програмою. Виконання індивідуальних завдань створює умови для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування знань на практиці.

 Самостійна навчальна й науково-дослідна робота з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи», як складова навчально-виховного процесу, виконується студентами під керівництвом викладача, що здійснює аудиторну роботу в цій навчальній групі. Індивідуальні завдання сприяють поглибленому вивченню студентом теоретичного матеріалу, закріпленню і узагальненню отриманих знань, формуванню вмінь використання знань для комплексного вирішення відповідних професійних завдань.

Займаючись науковою роботою студенти беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах, наукових семінарах, виконують завдання в межах наукових досліджень кафедри. Їх творча самостійна робота керується рекомендаціями, порадами викладача, конкретними завданнями щодо виконання окремих видів діяльності.
1.2. Питання для підготовки до здачі лабораторних робіт за темами «Реляційні бази даних» та «MS ACCESS»
Аудиторне лабораторне заняття – це навчальне заняття, під час якого відбувається детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» та формуються вміння й навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань. Наведений перелік питань за темами «Реляційні бази даних» та «MS ACCESS» має за ціль допомогти студентам у самостійній підготовці до виконання та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» з відповідних тем.

 1. Яке призначення баз даних?

 2. Які існують типи баз даних?

 3. Що таке система керування базами даних?

 4. Що таке реляційні таблиці?

 5. Які існують операції над відношеннями в реляційній базі даних?

 6. Які дані зберігаються в пам'яті комп'ютера при закритті бази даних MS Access?

 7. Зберігаються чи ні у пам’яті комп’ютера результати виконання запитів при закритті бази даних MS Access?

 8. Які поля існують у режимі Конструктора? Які з них обов’язкові для заповнення?

 9. Які основні елементи вікна Конструктора та їх призначення при створенні таблиць бази даних MS Access?

 10. Що являє собою нижня частина вікна режиму Конструктора та її призначення?

 11. Що визначає розмір поля, і для яких типів полів він призначений?

 12. У чому визначається розмір поля для числових полів?

 13. Що називають ключовим полем таблиці?

 14. У чому полягає призначення ключового поля таблиці?

 15. Які типи ключових полів використають бази даних MS Access?

 16. У яких випадках поряд з ім’ям доцільно вводити опис таблиці, і як виконується дана операція?

 17. Скільки символів може містити ім’я таблиці й скільки її опис?

 18. Що таке Майстер створення бази даних?

 19. Як здійснюється створення за допомогою Майстра бази даних MS Access?

 20. Яке призначення звітів?

 21. Які є способи створення звітів?

 22. Як вибрати об’єкт у полі конструктора звіту?

 23. Для чого встановлюють зв’язки між таблицями?

 24. Яка різниця між таблицею, формою і звітом?

 25. Чи можна редагувати дані у звіті?

 26. Чи можна редагувати підписи полів у звіті та як?

 27. У якій частині звіту можна поставити свій підпис як вико­навця звіту?

 28. Як змінити структуру звіту?

 29. Яка різниця між таблицею і звітом?

 30. Що таке простий запит на вибірку?

 31. Яке призначення конструктора запитів?

 32. Як створити нову таблицю за допомогою запитів?

 33. Які є способи створення запитів?

 34. Як додати таблицю у вікно конструктора запитів?

 35. Як перемістити поля з таблиці у бланк запиту?

 36. Як упорядкувати записи, використовуючи запит?

 37. Як змінити тип запиту?

 38. Як модифікувати запит?

 39. Яке призначення фільтрів?

 40. Для чого призначена команда Застосувати фільтр?

 41. Яка різниця між використанням фільтра і запиту?

 42. Що таке форма?

 43. Яке призначення форм?

 44. З чого складається форма?

 45. Які є способи створення форми?

 46. Форма — це файл з даними чи спосіб відображення даних?

 47. Яке призначення конструктора форм?

 48. Які дані наводять у вигляді форми?

 49. Які переваги таблиць над формами?

 50. Які дані можна розмістити у формі?

 51. Як вставити заголовок у форму?

 52. Як виконати обчислення в формах?

 53. Як нарисувати у формі прямокутник?

 54. Як ввести у форму деякий текст?

 55. Що таке комбінований спосіб створення форми?

 56. Як вставити кнопку у форму?

 57. Як приписати створюваній кнопці конкретну дію?

 58. Як створити форму з закладками?

 59. Що спільного між таблицями і формами?


1.3. Питання для підготовки до здачі лабораторних робіт

за темою «Мова SQL»
Перелік питань за темою «Мова SQL», що наведено нижче, має за ціль допомогти студентам у підготовці до виконання та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» з відповідної теми.

 1. Яке призначення мови SQL?

 2. Що таке синтаксис та семантика?

 3. На які групи поділяються команди SQL?

 4. Що виконують команди групи DML, DDL, DCL?

 5. Які основні функції SQL?

 6. Які основні переваги та недоліки застосування мови SQL?

 7. Що таке коментар, команда SQL, речення, ключові слова, ідентифікатори у мові SQL?

 8. Які основні команди SQL?

 9. Який формат речень SQL?

 10. Який запис повного імені стовпця?

 11. Які типи даних в SQL?

 12. Що таке константа і які типи констант розрізняють в SQL?

 13. Які існують функції в стандарті SQL?

 14. Які команди входять до групи опрацювання даних DML?

 15. Які команди входять до групи визначення даних DDL?

 16. Яка команда створює нову базу даних в Interbase?

 17. Яка команда створює таблицю?

 18. Що слід вказати при створенні таблиці?

 19. Яка структура команди CREATE TABLE?

 20. Що виконує команда обмеження NOT NULL?

 21. Що виконує команда INSERT?

 22. Які параметри команди INSERT?

 23. Яка структура команди INSERT для додавання рядків з допомогою положення стовпців в таблиці?

 24. Яка структура команди INSERT для додавання рядків з допомогою назв стовпців?

 25. Яка структура команди INSERT для додавання рядків з однієї таблиці в іншу?

 26. Що виконує команда UPDATE?

 27. Які параметри команди UPDATE?

 28. Яка структура команди UPDATE?

 29. Що виконує команда DELETE?

 30. Які параметри команди DELETE?

 31. Яка структура команди DELETE?

 32. Що виконує команда SELECT?

 33. Яка структура команди SELECT?

 34. Який шаблон задає вибір всіх полів у рядку SELECT?

 35. Що таке альтернативне ім’я? Коли його застосовують?

 36. Які існують команди для порівняння значень між двома стовпчиками. Де вони вказуються?

 37. Які існують правила виконання однотабличних запитів на вибірку?

 38. Які існують операції відношення?

 39. Які існують логічні оператори?

 40. Який пріоритет виконання логічних операторів?

 41. Яка команда здійснює порівняння за шаблоном?

 42. Які існують основні шаблони для порівняння?

 43. Яка команда здійснює порівняння з діапазоном?

 44. Яка команда здійснює перевірку належності множині?

 45. Яка команда здійснює сортування записів?

 46. Вкажіть команду сортування в порядку зростання та спадання

 47. Що таке псевдонім таблиці, для чого його використовують?

 48. Для чого створюють з’єднання таблиці з собою?

 49. Що називається з’єднанням таблиць?

 50. В якій секції вказується з’єднання?

 51. Який тип відношення створюється при зв’язуванні первинного ключа із зовнішнім ключем?

 52. Що таке - з’єднання?

 53. Що створюється операцією UNION?

 54. Які існують обмеження в базі даних?

 55. Які типи обмежень існують?

 56. Яка команда створює обмеження?

 57. Яке обмеження створює первинний ключ?

 58. Як додати обмеження в уже існуючу таблицю?

 59. Що виконує обмеження CHECK? Яка його структура?

 60. Коли доцільно використовувати обмеження DEFAULT?

 61. Що таке збережувана процедура?

 62. Який синтаксис збережуваних процедур?

 63. Яка команда створює лічильник?

 64. Що виконує індекс? Коли доцільно використовувати індекси?

 65. Що таке виключення? Яка його структура?

 66. Що таке тригер?

 67. Які контекстні змінні використовуються в тригерах?

 68. Опишіть команду роздачі прав.

 69. Яка команда надає відразу всі права?

 70. Яка команда видає права відразу всім користувачам?

 71. Яка команда анулює права користувача?

 72. Що виконує оператор EXISTS?

 73. Коли доцільно використовувати оператор EXISTS?

 74. Що таке агрегатні функції?

 75. Чим відрізняється результат виконання функцій COUNT (вираз) та COUNT (*)?

 76. Які існують правила опрацювання значення NULL агрегатними функціями?

 77. Коли застосовується ключове слово DISTINCT?

 78. Що таке групування?

 79. Яка команда здійснює групування?

 80. В якому реченні задається умова відбору груп?

 81. Який компонент здійснює з’єднання з базою даних?

 82. Які параметри драйвера BDE необхідно вказати для підключення до бази даних?

 83. Як задати параметри для збережуваної процедури?

 84. Що таке транзакція?

 85. Що таке рівні ізоляції транзакцій?

 86. Яким чином виконується вибір даних з підпорядкованих таблиць?

 87. Яка команда здійснює вибір підпорядкованих записів?


  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до вивчення теми 4 Державний стандарт освіти...
Теорія баз даних – важливий розділ сучасної інформатики. Їх широке використання в різних галузях людської діяльності робить актуальною...

Уроку
Отже, будь-який сучасний фахівець будь-якої сфери діяльності повинен мати хоча б початкові уявлення про бази даних та системи управління...

План роботи
Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

0 201 «Культура» м. Вінниця 2011 Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж Затверджую
Білан С. В. Опорні конспекти лекцій з дисципліни «Системи управління базами даних» для студентів денної (заочної) форми навчання...

Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Начники», «Системи лінійних алгебраїчних рівнянь» та докладну розробку практичних занять, що відповідають цим темам. У посібнику...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Алгебри та операції : Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Дискретна математика” для студентів...

Задачі І вправи для самостійної роботи вища математика т елементи...
Для виробництва промислової продукції створено 3 фірми, кожна з яких випускає один вид продукції. В таблиці задані

Вибрані питання методики навчання математики
Сформульовані в загальному вигляді індивідуальні завдання виконуються на базі вказаних тем (*) зі шкільного курсу математики, розподілених...

План роботи міського методичного центру закладів освіти на 2016/2017 н р
Залежно від того, як змінюються завдання, що стоять перед школою, змінюються І завдання науково-методичної роботи

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №1 з курсу "Математика...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка