Пошук по сайту


7-9 балів – - Анкета «Моя улюблена справа» 12 Анкета «Улюблена професія»

Анкета «Моя улюблена справа» 12 Анкета «Улюблена професія»

Сторінка11/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7-9 балів середньо виражена професійна схильність.

4-6 балівслабо виражена професійна схильність.

0-3 бали професійна схильність не виражена.

У кожному із шести стовпців подана сума балів, яка відображає схильність до певного виду діяльності:

1 – схильність до роботи з людьми. Професії, пов’язані з обслуговуванням (побутовим, медичним, довідково-інформаційним), керуванням, навчанням та вихованням. Люди, успішні у професіях цієї групи, повинні вміти і любити спілкуватися, знаходити спільну мову з різними людьми, розуміти їхній настрій, наміри й особливості.

2схильність до дослідницької діяльності. Професії, пов’язані з науковою роботою. Крім ґрунтовної теоретичної підготовки в окремих галузях науки, людям, які займаються дослідницькою діяльністю, необхідні такі якості, як раціональність, незалежність й оригінальність суджень, аналітичний склад розуму. Зазвичай їм більше подобається думати про проблему, ніж займатися її вирішенням.

3 – схильність до роботи на виробництві. Коло цих професій дуже широке: виробництво й обробка металу; збирання, монтаж приладів і механізмів; ремонт, налагодження, обслуговування електронного та механічного обладнання; монтаж, ремонт будівель, конструкцій; обробка та використання різноманітних матеріалів; керування транспортом. Професії цієї групи ставлять підвищені вимоги до здоров’я людини, координації рухів, уваги.

4 – схильність до естетичних видів діяльності. Професії творчого характеру, пов’язані з образотворчою, музичною, літературно-художньою та сценічною діяльністю. Людей творчих професій, крім наявності спеціальних здібностей (музичних, літературних, акторських), вирізняє оригінальність мислення та незалежність характеру, прагнення до досконалості.

5 – схильність до екстремальних видів діяльності. Професії, пов’язані із заняттями спортом, мандрівками, експедиційною роботою, охоронною та оперативно-розшуковою діяльністю, службою в армії. Усі вони ставлять особливі вимоги до фізичної підготовки, здоров’я та морально-вольових якостей.

6 – схильність до планово-економічних видів діяльності. Професії, пов’язані з розрахунками та плануванням (бухгалтер, економіст); діловодством, аналізом та перетворенням текстів (редактор, перекладач, лінгвіст); схематичним зображенням об’єктів (кресляр, топограф). Ці професії вимагають від людини зібраності й акуратності.
4.6. Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) інтересів

(за. Клімовим Є.А.)

Мета: Діагностика схильностей та професійних інтересів старшонласників.

Інструкція для учнів. На вибір учням пропонують 20 пар варіантів роботи. З кожної пари слід обов’язково дібрати один правильний варіант. Навіть якщо не подобаються обидва варіанти, треба вибрати один з них.

Після закінчення роботи з анкетою учні під керівництвом дорослого підраховують свої відповіді в «Аркуші відповідей». Психолог пояснює їм, що номери та літерні позначки у клітинках «Аркуш відповідей» відповідають номерам і позначкам питань анкети. Відповіді на питання здійснюють у такий спосіб: ставлять плюс («так») або мінус («ні») у відповідній клітинці «Аркуша відповідей». Відповідати треба, не пропускаючи питань.

Якщо немає бланків, психолог читає варіанти відповідей по парах, а учні ставлять номер варіанта і літеру, яку обрано, на своєму аркуші паперу.

Оцінювання отриманих результатів

Учні підраховують кількість «плюсів» (+) за кожним з п’яти вертикальних рядків і проставляють відповідні суми «плюсів» нижче кожного з п’яти рядків.

Запитання добирають у такий спосіб: у першому вертикальному рядку вони належать до професій типу «людина – природа» (умовне позначення – П); у другому – «людина – техніка» – Т; у третьому – «людина –людина» – Л; у четвертому – «людина – знакова система» – З і в п’ятому – «людина – художній образ» – X.

Максимальні суми «плюсів» (7, 6, 5) у позначених літерах П, Т, Л, З, X (вертикальних рядках) свідчать про наявність інтересів, а, можливо, й нахилів учнів до певних видів професійної діяльності.

Анкета ДДО

1а. Доглядати за тваринами

1б. Обслуговувати машини, прилади

2а. Допомагати хворим людям, лікувати їх

2б. Складати таблиці, схеми, графіки, програми обчислювальних машин

3а. Стежити за якістю виготовлення книжкових ілюстративних плакатів

3б. Слідкувати за станом, розвитком рослин

4а.Обробляти матеріали (дерево, тканину, пластмасу)

4б. Рекламувати, продавати матеріали


5а.Обговорювати науково

-популярні книги, статті

5б. Обговорювати художні книги, п’єси, концерти

6а. Вирощувати молодняк (тварин)


6б. Тренувати товаришів (або молодших) у виконанні будь-яких дій

7а. Копіювати малюнки, зображення (або налагоджувати музичні інструменти)

7б. Керувати яким-небудь вантажним засобом (підйомним або транспортним)

8а. Повідомляти, пояснювати людям потрібні їм відомості (у довідковому бюро або на екскурсії)

8б. Художньо оформляти виставки, вітрини (або брати участь у підготовці п’єс,концертів)

. Ремонтувати речі, вироби, одяг, техніку

. Шукати і виправляти помилки у текстах, таблицях

10а. Лікувати тварин

10б. Виконувати обчислення, розрахунки

11а. Виводити нові сорти рослин


11б. Конструювати, проектувати нові види промислових виробів, машин, будівель

12а. Розв’язувати суперечки, сварки між людьми, переконувати, роз’яснювати, заохочувати

12б. Розбиратися в кресленнях, схемах (перевіряти, уточнювати їх)

13а.Спостерігати, вивчати роботу гуртків, художньої самодіяльності

13б. Спостерігати, вивчати життя мікробів

14а. Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати

14б. Надавати людям меддопомогу при пораненнях, опіках, ударах

15а. Складати точні описи, звіти про

спостереженням явищ і подій

15б. Художньо описувати, зображати події (побачені або уявлені)

16а. Робити лабораторні аналізи в лікарнях

16б. Приймати, оглядати хворих, говорити з ними, призначати лікування

17а. Фарбувати або розмальовувати стіни, в театрах, у музеях

17б. Здійснювати монтаж споруд, машин, пристроїв

18а. Організовувати екскурсії, культпоходи в театри, музеї

18б. Грати на сцені, брати участь у концертах

19а. Виготовляти по кресленнях деталі, вироби, машини, одяг

19б. Креслити, копіювати креслення карти

20а. Проводити боротьбу з хворобами рослин, зі шкідниками лісів, садів

20б. Працювати на клавішних машинах (друкарських , телетайпів)

Аркуш відповідей ДДО

Л\П

Л/Т

Л/Л

Л/З

Л/Х


10А10Б
11А

11Б

12А

12Б

13А

13Б

14а

14Б

15А

15Б

16А
16Б
17А
17Б

18А
18Б
19А
19Б
20А20Б

Список використаних джерел

 1. Близнюк Н. Профорієнтаційна робота у школі / Н. Близнюк // Завуч (Шкільний світ). – 2012. – №15. – С. 34-46.

 2. Гаян І.М. Психодіагностика: навчальний посібник. / І.М .Гаян. – Київ : «Академвидав», 2009. – 463 с.

 3. Класному керівнику. Як організувати роботу? / упоряд. : Шелестова Л., Чиренко Н., Адамчук Н. – К. : Шкільний світ». – 2009. – 128 с.

 4. Лемах.М.В Психологу для роботи : діагностичні методики /
  М.В. Лемах, В.Ю. Петрище. – Ужгород : «Видавництво Олександри Гаркуші», 2012. – 615 с.

 5. Мерзлякова О. Профорієнтація. Шпаргалка для вчителя / О.Мерзлякова. – Київ : «Шкільний світ», 2016. – 160 с.

 6. Миколаєнко А. Професійна орієнтація та професійне самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів учнів загальноосвітніх навчальних закладів / А. Миколаєнко, В. Герасимчук // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 66–70.

 7. Миколаєнко А. Професійна орієнтація та професійне самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів / А. Миколаєнко, В. Герасимчук // Рідна школа. – 2012. – №11. – С. 66-70.

 8. Педагогічна діагностика в освітніх системах і технологіях [Електронний ресурс] – Режим доступа : http://www.studfiles.ru/preview/5252905/.

 9. Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / [О.В. Мельник,
  О.Л. Морін, Л.А. Гуцан, І.І. Ткачук, О.М. Пархоменко, та ін; за ред О.В. Мельника]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

 10. Повалій Л.В. Професійне самовизначення старшокласників : методичні рекомендації / Л.В.Повалій, І.М. Мачуська. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 52 с.

 11. Профорієнтаційна робота в школі. Випуск 1 // Позакласний час. – 2015. – №11 (тематична вкладка). – с.1-47.

 12. Психолого-педагогічна діагностика школярів / упоряд. О.Л. Співак – Ранок. – 2007. – 159 с.

 13. Робочий зошит для педагогічних працівників (до програми «Побудова кар’єри» для учнів 10-11 класів) / [О.В. Мельник, О.Л. Морін, Л.А. Гуцан, І.І. Ткачук, О.М. Пархоменко, та ін; за ред О.В. Мельника]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с.

 14. Робочий зошит для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (до програми «Побудова кар’єри» для учнів 10-11 класів) / [О.В. Мельник, О.Л. Морін, Л.А. Гуцан, І.І. Ткачук, О.М. Пархоменко, та ін; за ред О.В. Мельника]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 124 с.

 15. Романовська Д. Психологічна абетка для малюків / Д. Романовська,
  М. Довгань // Психолог. – 2003. – № 9 (57). – С. 26–27.

 16. Синявський В.В. Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування : метод. посібник / В.В. Синявський. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 84 с.

 17. Цибульова А.В. Довідник класного керівника / Цибульова А.В., Билдіна В.В., Єфремова Л.І. – К. : ТОВ вид. «Ранок», 2007. – 141 с.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

«Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»
Для успішного проведення моніторингу було створено експертну групу у складі 10 осіб

Професія шукає математика
Урок розроблено згідно з проектною технологією використання методів «Незакінчене речення», «Мікрофон», «Карусель»

Поліні було 16 років 19 місяців тому, а Дмитру буде 19 років через...
Назвемо число дзеркальним, якщо справа наліво воно читається як І зліва направо. Наприклад, 79997 – дзеркальне. Знайдіть усі дзеркальні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка