Пошук по сайту


Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах

Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах

Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах

27.12.2000 № 1/9—529

Міністерству освіти і науки Автоном­ної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних. Київської і Се­вастопольської міських державних адмі­ністрацій, керівникам навчальних за­кладів системи загальної середньої освіти

Зміни у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти спонукають пере­глянути вимоги до виконання письмових робіт та перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін.

1. Види письмових робіт.

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з природничо-математичних дисциплін є:

розв'язування задач і вправ з математики, фізики, хімії, біології, географії;

оформлення результатів виконання лабораторних, практич­них робіт (відповідно до навчальних програм);

складання таблиць, схем, написання рефератів тощо;

записи результатів спостережень за природними явищами що здійснюються у процесі вивчення природознавства, біології географії, фізики;

самостійні та контрольні роботи.

2.Кількість тематичних контрольних робіт

2.1 Враховуючи можливості вчителя впродовж вивчення теми, виявляти рівень засвоєння програмового матеріалу за­собами навчальних письмових робіт і усних відповідей учнів, доцільно проводити таку кількість тематичних контрольних робіт з математики:

Предмети


Кількість тематичних письмових (контрольних) робіт на рік


5 кл.


6 кл.


7 кл.


8 кл.


9 кл.


10 кл.


11 кл.


Математика


13


13
Алгебра


9


8


8


7


6


Геометрія


5


7


5


6


82.2. Тематичне оцінювання з фізики, хімії, біології, гео­графії проводиться у різних формах по завершенню вивчення навчальної теми або її частин, згідно з переліком тем для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому одна письмова тематична контрольна робота на семестр є обов'язковою.

2.3. Для запобігання перевантаження учнів час прове­дення тематичних (контрольних) робіт визначається загальношкільним графіком, складеним заступником директора на­вчального закладу за погодженням із вчителями.

Впродовж одного робочого дня учні можуть виконувати письмову тематичну (контрольну) роботу тільки з однієї дисципліни, а протягом тижня — не більше ніж з трьох. Під час планування тематичних робіт у кожному класі не­обхідно передбачити їх рівномірний розподіл протягом усього семестру, не допускаючи накопичення письмових (контрольних) робіт наприкінці семестру, навчального року.

3. Кількість і призначення учнівських зошитів

Для виконання усіх видів письмових робіт потрібно мати таку кількість зошитів:

з математики:

5—6-класи — два зошити;

7—9-класи — два зошити з алгебри і один геометрії;

10—11-класи — один зошит з алгебри та початків аналізу і один — для інших видів письмових робіт;

з природознавства, біології та географії — по одному робочому зошиту для виконання лабораторних, практичних робіт та інших видів робіт;

з фізики та хімії — по два зошити; один для класних і домашніх робіт, другий — для лабораторних і практичних робіт, практикуму (останній зберігається у кабінеті протягом року);

для контрольного тематичного оцінювання з усіх дис­циплін передбачаються окремі зошити чи аркуші, які збері­гаються протягом навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі.

4. Порядок перевірки письмових робіт

4.1. Зошити, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряються:

у 5—6-х класах — з математики — один раз на тиждень;

у 7—9-х класах з алгебри та геометрії — один раз на два тижні;

у 10—11-х класах з математики — двічі на місяць.

4.2. Оцінка за ведення зошитів з математики вистав­ляється в класний журнал наприкінці вивчення кожної теми.

4.3. Оцінка за ведення зошитів з фізики, хімії, біології та географії не виставляється.
Заступник міністра В.О.Огнев'юк


Положення

про вимоги щодо ведення та перевірки

зошитів з математики в загальноосвітніх навчальних закладах

 

I.  Загальні положення

1.1.         Дане Положення розроблено на підставі листа МОН України №1/9-529 від 27.12.2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах», наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

1.2.         Положення визначає основні організаційні засади, порядок ведення та перевірки зошитів з математики.

1.3.         Ведення зошитів з математики учнями навчальних закладів з 5-го по 11-й клас є обов'язковим.

1.4.         У зошитах виконуються письмові класні, домашні та контрольні роботи .

 II.  Види письмових робіт учнів

2.1.    Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів є :

•         вправи та задачі з математики;

•         складання аналітичних та узагальнюючих таблиць, схем;

•         самостійні та контрольні роботи.

2.2.       Форми поточних та підсумкових письмових робіт:

•         контрольні роботи з різнорівневими завданнями;

•         контрольні роботи в тестовій формі;

•         комбіновані контрольні роботи;

•         самостійні роботи.

Поточні контрольні роботи мають на меті перевірку засвоєння вивченого програмового матеріалу. Зміст та кількість робіт визначається вчителем з урахуванням складності матеріалу, кількості годин на його вивчення, а також здібностей учнів класу.

Для проведення поточних контрольних робіт учитель може використовувати цілий урок або його частину.

Підсумкові контрольні роботи проводяться після вивчення найбільш значущих тем у відповідності до календарно-тематичного планування вчителя та згідно з Програмою.

Підсумкові контрольні роботи проводяться в кінці семестру, року.

Кількість, характер самостійних робіт та час, відведений на їх проведення, визначається вчителем.

 ІІІ. Кількість і призначення учнівських зошитів

 3.1. Для виконання класних і домашних робіт учні повинні мати таку кількість зошитів:

•  з математики 5 — 6 класи - два зошити;

•  з алгебри 7-9 класи - два зошити;

•  з алгебри та початків аналізу 10-11 класи - один зошит;

•  з геометрії 7-11 класи - один зошит.

3.2. Для контрольних робіт з математики передбачаються окремі зошити, які зберігаються в навчальному закладі протягом навчального року. В них виконуються контрольні та корекційні роботи:

в 5-6 класах - 1 зошит для контрольных робіт з математики;

в 7-11 класах - 2 зошити, з них один для контрольних робіт з алгебри (алгебри та початків аналізу) і один для контрольних робіт з геометрії.

3.3.          В разі використання зошитів з друкованою основою для перевірки навчальних досягнень учнів, вчитель повинен зберігати використані варіанти протягом навчального року.

3.4.          Самостійні роботи з математики учні можуть виконувати в робочих зошитах, в зошитах з друкованою основою, або на окремих аркушах.

 IV. Порядок ведення зошитів з математики

 Усі записи в зошитах учні виконують з дотриманням таких вимог:

4.1.         Писати охайно, розбірливим почерком, синім чорнилом.

4.2.         Оформлення титульної сторінки зошита :   
Зошит

для робіт з математики(алгебри, алгебри та початків аналізу, геометрії)

учня(учениці)_______ А класу

спеціалізованої школи №23

Прізвище та ім'я (в родовому відмінку)
4.3.         Зберігати поля з зовнішньої сторони.

4.4.         Вказувати дату виконання роботи : число цифрами, а місяць прописом.

4.5.         Вказувати, де виконується робота (класна чи домашня). Позначати номер вправи, задачі.

4.6.         Між останнім рядком даної письмової роботи та наступною роботою пропускати 4 клітини .

4.7.         Креслення виконуються олівцем (у випадку необхідності - із застосуванням лінійки та циркуля), а умовні позначення до них підписуються ручкою.

4.8.         Невірні написи: літера, число чи знак закреслювати похилою лінією, частину слова, слово, вираз - тонкою горизонтальною лінією; угорі над виправленням надписується необхідна літера, слово, вираз; не виділяти невірні записи дужками. При виправленні не використовувати коректор.

 

V. Порядок перевірки письмових робіт учителями

 5.1.        Зошити учнів, в яких виконуються класні та домашні роботи,
перевіряються:

•        з математики в 5 та 6 класах - один раз на тиждень у кожного учня (кількість перевірених робіт - не менше однієї на вибір вчителя);

•        в   7-9   класах   -   один   раз   на   два  тижні   у   кожного   учня (кількість перевірених робіт - не менше двох на вибір вчителя);

•        в   10-11    класах   -   один   раз   на   місяць  у   кожного   учня (кількість перевірених робіт - не менше двох на вибір вчителя). 

Вчителі не повинні обмежуватись лише власною перевіркою виконання учнівських робіт, а мають практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, формуючи тим самим в учнів потребу здійснювати самоконтроль.

Вчитель також може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, вправу, побудову графіка тощо).

Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не менше, ніж один раз на місяць. До уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів, охайність ведення зошитів.

5.2.          Всі види контрольних робіт з математики перевіряються у всіх учнів.

5.3.          Перевірка контрольних робіт учителем здійснюється в термін до наступного уроку.
5.4.          У роботах, що перевіряються, вчитель позначає і виправляє допущені помилки, керуючись наступним:

•        при перевірці зошитів і контрольних робіт з математики тільки підкреслює і виправляє допущену помилку.

•        підкреслення і виправлення помилок здійснюється вчителем лише червоними чорнилами;

•        при виставленні балу за роботу вчитель керується критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

5.5.      Результати контрольних, самостійних робіт обов'язково заносяться  до класного журналу.

За класні і домашні письмові роботи в журнал виставляються бали на вибір учителя.

5.6.       Після перевірки письмових робіт (контрольних робіт з різнорівневими завданнями, контрольних робіт у тестовій формі, комбінованих контрольних робіт) в контрольних зошитах проводиться корекційна робота.


Методичні рекомендації щодо вивчення математики

у 2013-2014 навчальному році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011
№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів переходять на навчання за новими програмами для учнів
5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

З метою організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендуємо опрацювати методичні рекомендації, надані у листі Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі».

Перелік орієнтовного навчально-методичного забезпечення для 5 класу з математики надано у листі Міністерства освіти і науки України від 15.07.2013 № 1/9-493 «Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів» (Додаток 2 листа).

У 2013-2014 н.р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами:

5 класи – Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програму підготували: М.І. Бурда, Ю.І. Мальований, Є.П. Нелін, Д.А. Номіровський, А.В. Паньков, Н.А. Тарасенкова, М.В. Чемерис, М.С. Якір.

6-9 класи – Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 64 с.

10-11 класи – Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина ІІ. Профільне навчання / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.

8-9 класи (поглиблене вивчення) – Математика. 8-9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник МОН України, 2008.– № 16-17.

5-7 класи (поглиблене вивчення) – Програма з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю (авт. Харік О.Ю.) – Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина І. До профільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.

Всі програми розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua) та надруковані у фахових виданнях.

Згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551, на вивчення математики у 5 класі відводиться 4 години на тиждень.

В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики
в 5 класі покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів.
Їх сутнісний опис подано в програмі у розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».

Звертаємо увагу, що за результатами Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, переможцями було визнано 3 підручника з математики:

 • Математика. 5 клас (автори Мерзляк А.Г., Полонський В.Б.,
  Якір М.С.);

 • Математика. 5 клас (автори: Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О. П., Коломієць О. М., Сердюк З. О.);

 • Математика. 5 клас (автор Істер О.С.).

Розподіл годин на вивчення математики в старшій школі здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню».

Таблиця розподілу годин на вивчення математики

за різними рівнями змісту освіти


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Рівень стандарту

Академічний

рівень

Профільний

рівень

Рівень поглибленого

вивчення

10

11

10

11

10

11

10

11

Математика

3

3

-

-

-

-

-

-

Алгебра та початки аналізу

-

-

2

3

5

5

5

5

Геометрія

-

-

2

2

4

4

4

4

Згідно з програмою для вивчення математики на рівні стандарту передбачено як сумісне (10 клас – 105 год., 11 клас – 105 год.), так і роздільне вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу (10 клас: алгебра – 54 год., геометрія – 51 год.; 11 клас: алгебра і початки аналізу – 54 год., геометрія – 51 год.).

Для організації навчання математики на академічному рівні, якому відповідають біолого-хімічний, біолого-фізичний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, фізико-хімічний, агрохімічний профілі природничо-математичного напряму профільного навчання, а також технологічний профіль, у 10-му класі відводиться на вивчення алгебри та початків аналізу – 70 год., геометрії – 70 год.; в 11 класі – 105 год. і 70 год. відповідно.

Для вивчення математики на профільному рівні у 10 класі відводиться на вивчення алгебри та початків аналізу – 175 год., геометрії – 140 год., у
11 класі – 175 год. та 140 год. відповідно. З метою створення необхідних умов для більш повної реалізації освітньої, розвивальної та виховної складових навчання математики, урахування інтересів, здібностей, потреб та можливостей учнів у профільних класах у повному обсязі має бути використаний потужний потенціал варіативної складової навчального плану, яка передбачає вивчення факультативних курсів та курсів за вибором.

На поглиблене вивчення математики в 10-11 класах відводиться
175 год. на рік (алгебра та початки аналізу), 140 год. на рік – геометрія.

Реалізація профільного навчання математики у 10-11 класах та допрофільної підготовки у 5-9 класах забезпечується системою курсів за вибором та факультативів. Навчальні програми, орієнтовне календарно-тематичне планування та методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) / Упор.
Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

Наголошуємо, що учитель може самостійно корегувати розподіл годин між темами обраних курсів за вибором та факультативів.

Широкі можливості для інтенсифікації та оптимізації навчально-виховного процесу, активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення учнів надають сучасні інформаційні технології навчання. Доцільною вбачається організація проблемно-пошукової (дослідницької) діяльності учнів на позакласних і факультативних заняттях з математики.

Навчання математики здійснюється за Типовими навчальними планами, перерахованими у Листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів. та структуру 2013/2014 навчального року».

Для експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів І-II ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», навчання математики здійснюється відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.05.2013
№ 503.

Програмно-методичні матеріали щодо вивчення курсу математики (орієнтовне календарно-тематичне планування для загальноосвітніх та профільних класів, завдання для підсумкового тематичного оцінювання) надруковані у журналі «Математика в школі» № 6, 7-8 2011 року, «Математика в школах України»№ 22-24 2012 року, № 19-21 2013 року, газеті «Математика» №29-31 2012 року, №25-27, 29-31 2013 року.

На основі орієнтовних тематичних планів учитель розробляє календарно-тематичний план, в якому конкретизується обсяг навчального матеріалу.

У календарно-тематичному плануванні значні за обсягом теми доцільно поділити на підтеми (10-15 годин), які містять логічно завершений навчальний матеріал.

Слід враховувати необхідність проведення різних видів самостійних робіт, включати завдання практичного характеру до змісту тематичних контрольних робіт та приділяти таким задачам значну увагу при вивченні тем.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

Поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р.№ 128.

У разі застосування індивідуальної форми навчання слід керуватися наказом МОН України від 19.05.2008 р. № 432 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», екстернату – наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 р. № 431 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах».

Кількість годин на вивчення математики у 5-7-х та 10-11-х класах вечірніх (змінних) шкіл очної форми навчання збігається з кількістю годин, відведених на вивчення математики у загальноосвітніх школах, тому при викладанні слід керуватися чинною державною програмою з математики та календарно-тематичним плануванням для 5-7-х класів загальноосвітніх шкіл, а у 10-11-х класах – програмою рівня стандарту. У 8-9-х класах вечірніх (змінних) шкіл на вивчення математики відводиться 3,5 год. на тиждень, які доцільно розподілити так: алгебра – 2 год. на тиждень, геометрія – 1,5 год. При викладанні слід керуватися чинними державними програмами з алгебри і геометрії для 8-9-х класів, збільшивши у 8-му класі тижневе навантаження з геометрії на 0,5 год. на тиждень за рахунок годин варіативної частини навчального плану, відведених на індивідуальні консультації, або зменшивши кількість часу на опрацювання окремих тем.

Вимоги до перевірки зошитів регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах» (окрім кількості контрольних робіт).

Вимоги щодо обсягу домашніх завдань регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Вимоги до ведення класного журналу регламентуються наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів ЗНЗ», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» (Класний журнал для V-XI класів (додаток 2, на 29 арк.).

Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики
у 2013-2014 навчальному році здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329) та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додаток 11 наказу).

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових (курси за вибором, спеціальні курси) робочого навчального плану закладу.

Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

Контроль навчальних досягнень учнів здійснюється у вигляді поточного, тематичного, семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Формами поточного оцінювання є індивідуальне та фронтальне опитування; тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів; робота з графіками, схемами, діаграмами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. Поточне оцінювання учнів з математики проводиться безпосередньо під час навчальних занять або за результатами виконання домашніх завдань, усних відповідей, письмових робіт тощо. Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основою для коригування роботи вчителя на уроці.

Наголошуємо, що поточне оцінювання учнів учитель повинен здійснювати обов’язково з відповідними фіксованими записами в журналі.

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу). Під час вивчення кожної теми учитель підтримує зворотній зв’язок з учнями через: поточне оцінювання, перевірку виконання домашніх завдань, ведення зошита, проведення 1-2 коротких самостійних робіт (10-15 хвилин), діагностичної самостійної роботи
(25-45 хвилин), письмової контрольної роботи (бажано з використанням тестових технологій).

У структурі викладу теми рекомендуємо підтримувати проведення уроку узагальнення знань, умінь, навичок та уроку корекції знань, умінь, навичок (після контрольної роботи).

Тематична оцінка виставляється за результатами опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (самостійних, контрольних робіт) та навчальної активності школярів. У процесі вивчення значних за обсягом тем можливе проведення декількох проміжних тематичних оцінювань.

У класах математичного та фізико-математичного профілів ефективною є рейтингова система оцінювання, вона не вимагає істотної перебудови навчального процесу, добре поєднується із заняттями в умовах особистісно-зорієнтованого навчання.

При формуванні підсумкової оцінки вчитель має оцінювати реальні досягнення учня, а не підраховувати його середній бал.

Забезпеченню високого рівня викладання математики, підвищенню рівня навчальних досягнень учнів сприяє наявність обладнаного навчального кабінету у відповідності до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.12.2012
№ 1423. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.01.2013
за № 44/22576).

При роботі в кабінеті математики доцільно керуватися інструктивно-методичними матеріалами «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.2012 №1/9-72).

З метою вивчення кращого досвіду організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів, активізації та удосконалення діяльності навчальних кабінетів математики рекомендуємо провести міський (районний) конкурс на кращий навчальний кабінет математики в навчальних закладах міста (району)
в 2013-2014 навчальному році.

Обдарованих учнів рекомендуємо залучати до участі у:

 • ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики;

 • Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

 • Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;

 • Internet-олімпіаді;

 • заочному математичному конкурсі «Золотий ключик»;

 • Всеукраїнському турнірі юних математиків імені М.Й. Ядренка;

 • Всеукраїнському турнірі математичних боїв ім. І.І. Ляшка;

 • заочній математичній школі «Мудра макітра».

Методичну роботу з педагогічними кадрами в містах і районах області рекомендуємо спрямувати на:

  • підвищення фахової майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчального процесу;

  • організацію науково-методичного супроводу вивчення математики у зв’язку з оновленням змісту математичної освіти;

  • формування інноваційної культури вчителя математики;

  • удосконалення підготовки та проведення уроків математики з використанням активних форм організації діяльності учнів;

  • використання новітніх інформаційних технологій, електронних підручників, програмних засобів навчання;

  • активізацію роботи з молодими вчителями математики;

  • вивчення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.

Пропонуємо інформацію про необхідні вчителям математики Інтернет-ресурси.

Інтернет-ресурси для вчителів математики

http://www.mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

http://www.teacher.at.ua

Методична скарбничка

http://sites.google.com/site/matematikaonlajn

Математика в школі онлайн

http://www.matholymp.org.ua

Математичний олімпіадний рух

http://www.math.ru

Матеріали з математики в Єдиній колекції цифрових освітніх ресурсів

http://www.bymath.net

Вся елементарна математика

http://www.formula.co.ua

Математика для школи

http://www.problems.ru

Задачі (допомога при підготовці гуртків та факультативних занять у школі)

http://www.olimpiada.ru

Математичні олімпиади для школярів.

http://www.kvant.info; http://kvant.mccme.ru

Науково-популярний фізико-математичний журнал «Квант».

http://www.ukrtym.blogspot.com/

Турнір юних математиків

http://www.etudes.ru

Математичні етюди

http://mathworld.ru/about

Світ математики

http://yroki.at.ua/

Творчий вчитель математики

http://metodportal.net/

Методичний портал

http://mysl.lviv.ua/

Країна міркувань

http://www.testmath.com.ua/

Вивчаємо математику

http://zadachi.mccme.ru/

Задачі

http://matematika-na5.narod.ru/

Математика – на 5!

http://www.igraza.ru/

Ігри, ребуси, загадки

http://www.golovolomka.hobby.ru

Головоломки, логічні задачі

http://www.danetka.ru/cgi-bin/main.pl

Граємо в логічну гру «Ситуації»Методист математики

Сумського ОІППО Т.В. Свєтлова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення про вимоги щодо ведення та перевірки зошитів з математики
Он україни №1/9-529 від 27. 12. 2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів з природничо-математичних...

Положення про вимоги щодо ведення та перевірки зошитів з математики...
Он україни №1/9-529 від 27. 12. 2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів з природничо-математичних...

Положення про вимоги щодо ведення та перевірки зошитів з математики...
Он україни №1/9-529 від 27. 12. 2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів з природничо-математичних...

Методичні рекомендації розроблено на основі листа мон україни від...
Підвищення вимог до якості викладання всіх предметів вимагає ґрунтовного поліпшення порядку ведення учнівських зошитів. У боротьбі...

Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних...
Для виконання всіх видів письмових робіт до­цільно мати таку кількість зошитів з математики

Довідка Про стан ведення учнівських зошитів з математики Мета перевірки
Мета перевірки: виконання та дотримання вчителями та учнями єдиного орфографічного режиму, якість І періодичність перевірки зошитів...

3 Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється в класний...
Вимоги до кількості зошитів з математики, контрольних робіт І тематичних оцінювань, здійснення записів у класних журналах

Вимоги щодо ведення та перевірки зошитів з математики
Мон україни №329 від 13. 04. 2011р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної...

Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міськради
Матеріали призначені для письмових робіт на заняттях спецкурсів, факультативів, а також для поглибленого вивчення предмету

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з предмета «Електроніка,...
«Монтаж, обслуговування засобів І систем автоматизації технологічного виробництва»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка