Пошук по сайту


Міністерство охорони здоровя України Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти

Міністерство охорони здоровя України Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти

Сторінка1/26
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Міністерство охорони здоровя України

Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти
І.Є. Бухай, Ю.Є. Лях, І.І. Хаїмзон

МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА
Навчальний посібник для студентів ІІ курсу
медичних спеціальностей

у трьох частинах

ЧАСТИНА І


2006

Навчальний посібник обговорено та ухвалено на міжкафедральному засіданні завідувачів однопрофільних кафедр ВМНЗ України
(протокол № 3/1 від 7 вересня 2006 року).

Автори:

Ірина Євгенівна Булах, завідувач кафедрою медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання, доктор педагогічних наук, професор.

Юрій Еремеевич Лях, завідувач кафедрою біофізики, інформатики та медичної апаратури, доктор біологічних наук, професор.

Ігор Іосифович Хаїмзон, завідувач кафедрою біофізики, інформатики і медичної апаратури, доктор технічних наук, професор.

рецензенти:

Макаров В.Л. – доктор фіз.-мат. наук, професор, чл.-кор. НАН України, зав. відділом обчислювальної математики Інституту математики НАНУ.

Козаченко Ю.В. – доктор фіз.-мат. наук, професор Київського національного університету.

Відповідальний за видання – доцент Філончук І.В.
Навчальний посібник обговорено і ухвалено комісією з напряму “Медицина” Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

( протокол № 4 від 29.11.2006 )
ЧАСТИНА І

ЗМІСТ

1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ. ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ. ВСТУП ТА СТРУКТУРА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 4

Основні завдання та складові медичної інформатики. 6

Програмне забезпечення комп’ютера. 12

Медичні інформаційні системи 13

Практична частина 16

2. Передача інформації. Мережеві технології. Основи телемедицини 19

Передача інформації 19

Носії повідомлень 21

Властивості інформації. Ентропія інформації. 21

Технічне та програмне забезпечення комунікацій. 22

Телемедицина 24

Загальна постановка задачі розрахунково-графічної роботи. 28

3. Компютерні дані: типи даних, обробка та управління 31

Типи даних та їх характеристики. 31

Системи управління базами даних в медицині 33

Майбутнє СУБД 44

Практична частина 44

4. Кодування і класифікація медико-біологічних даних 47

Історія класифікації і кодування 48

Класифікація і кодування. 52

Практична частина 57

5. Візуалізація медико-біологічних даних. Обробка та аналіз медичних зображень 61

Поняття медичного зображення. 61

Методи отримання медичних зображень 62

Обробка медичних зображень. 64

Практична частина 70

6. Методи біостатистики 73

Опис даних: якісні, порядкові та кількісні дані. 73

Вид шкали 74

Статистичний аналіз даних. 75

Сучасна технологія аналізу даних 80

Практична частина 92

7. Аналіз біосигналів. Методи обробки біосигналів 97

Аналіз біосигналів 97

Аналого-цифрове перетворення 100

Практична частина 103


МОДУЛЬ №1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1. Основні поняття медичної інформатики. Комп’ютер у діяльності майбутнього лікаря.

1.ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ. ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ. ВСТУП ТА СТРУКТУРА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ


Конкретні цілі заняття:

Інтерпретувати основні поняття медичної інформатики.

Трактувати особливості застосування прикладного програмного забезпечення для обробки медичних даних та медичної інформації.

Базовий рівень підготовки

Елективний курс «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності». Володіти навичками роботи з основними складовими програмного забезпечення комп’ютера; запускати на виконання програми, що працюють під управлінням операційної системи і коректно завершувати їх роботу.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Техніка безпеки.

Перед початком роботи викладач проводить інструктаж студентів з техніки безпеки, після чого заповнює журнал в якому вони розписуються.

Персональний комп’ютер – складна апаратура, яка потребує обережного ставлення до неї. Напруга живлення ПК 220 В є небезпечною для життя людини. Через це в конструкції блоків комп’ютера, міжблочних з’єднувальних кабелів передбачена надійна ізоляція від струмопровідних ділянок. Треба бути уважним при роботі з дисплеєм, електронно-променева трубка якого використовує високу напругу і є джерелом електромагнітного випромінювання.

Під час роботи з комп’ютером, студентам категорично забороняється:

 • порушувати порядок ввімкнення й вимкнення апаратурних блоків;

 • самостійно намагатися усунути будь-які неполадки в роботі комп’ютера, незалежно від того, коли і з чиєї вини вони сталися;

 • від’єднувати і приєднувати будь-які пристрої комп’ютера;

 • доторкатися до екрану і тильного боку дисплея, до будь-яких деталей на задній панелі системного блоку проводів живлення, і пристроїв заземлення, з’єднувальних кабелів;

 • знімати кришку корпусу системного блоку;

 • користуватися власними дисками та дискетами під час роботи на комп’ютері;

 • застосовувати непередбачені правилами фізичні дії до будь-яких пристроїв – стукати по пристроях, трясти їх, перевертати, розбирати тощо.

 • на столі, де встановлено комп’ютер, не повинні знаходитися сторонні речі, їжа чи її залишки тощо.

 • класти на апаратуру сторонні предмети;

 • вносити зміни в програмне забезпечення, робити особисті заставки екрану;

 • видаляти папки і файли без дозволу викладача;

 • працювати на комп’ютері з вологими руками.

 • в разі появи запаху горілого, незвичайних звуків, самовільного вимкнення апаратури треба повідомити про це викладача.

Комп’ютерне тестування

Комп’ютерне тестування передбачає визначення вхідного рівня знань студентів.

Цілі дисципліни. Структура дисципліни.

Цілі дисципліни:


 • демонструвати базові навички роботи з ПК та пошуку медичної інформації з використанням інформаційних технологій;

 • використовувати методи обробки медичної інформації;

 • визначати можливості застосування інформаційних технологій та ПК у медицині;

 • пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині.

Програма дисципліни структурована на модулі ECTS, до складу яких входять змістові модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Курс медичної інформатики поділено на три модулі:

Модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Змістові модулі:

1. Вступ до медичної інформатики. Дані та інформація.

2. Медичні дані. Методологія обробки та аналізу інформації.

Модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Змістовий модуль 3. Медичні знання та прийняття рішень.

Модуль 3. Інформаційні системи в системі охорони здоров’я. Змістовий модуль 4. Системи, направлені на пацієнтів, та інституційні інформаційні системи в охороні здоров’я.

Структурований план підготовки з дисципліни “Медична інформатика

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Вид контролю

Всього годин / кредитів

Аудиторних

СРС

Лекц.

Практ. занять
105

10

50

45
Кредитів ЕСТS

3,5

Заліковий кредит: Модуль 1
(2 змістових модуля)

45 год. - 1,5 кр.

4

20

21

Підсумковий тестовий контроль. Контроль практичних навичок та етапу розрахунково-графічної роботи.

Заліковий кредит: Модуль 2
(1 змістовий модуль)

30 год. - 1 кр.

2

15

13

Підсумковий тестовий контроль. Контроль практичних навичок та етапу розрахунково-графічної роботи.

Заліковий кредит: Модуль 3
(1 змістовий модуль)

30 год. - 1 кр.

4

15

11

Підсумковий тестовий контроль. Контроль практичних навичок та етапу розрахунково-графічної роботи.

Всього

10

50

45
Тижневе навантаження

3 год. - 0,1 кр.
Видами навчальних занять є лекції, практичні заняття і самостійна (індивідуальна) робота студентів.

Практичні заняття передбачають:

1. Опанування методами комп’ютерної обробки медико-біологічної інформації.

2. Складання алгоритмів вирішення медико-біологічних задач.

3. Застосування новітніх інформаційних технологій для отримання, обробки і візуалізації медико-біологічних даних.

4. Демонстрування навичок роботи з медико-біологічними даними та медико-біологічною інформацією.

  В процесі навчання студенти виконують розрахунково-графічну роботу.

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями.

Підсумковий контроль засвоєння модулів ЕСТS здійснюється по їх завершенню.

Рекомендується застосовувати стандартизовані засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок.

Оцінка успішності з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки України Відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації...
Роль інформаційно-комунікаційних технологій в підвищенні ефективності уроку математики

Навчально-методичний посібник І Видання друге доповнене
Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №125 Інструкція...
Типового положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від...

Формування
Кривається її структура: життєві навички, що сприяють: фізичному здоров'ю; соціальному здоров’ю; духовному та психічному здоров’ю....

Відділ освіти Ізмаїльської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Рекомендовано районною методичною радою відділу освіти Ізмаїльської районної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут п іслядипломної педагогічної...
Розділ І аналіз результатів діяльності методичного кабінету за 2013-2014 н р та завдання на 2014-2015 н р

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Конкурс-ярмарок педагогічної творчості Номінація «Математика»
Комунальна науково-методична установа «Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляєБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка