Пошук по сайту


Програмові вимоги до державного іспиту за фахом за напрямом 050102 «Комп’ютерна інженерія»

Програмові вимоги до державного іспиту за фахом за напрямом 050102 «Комп’ютерна інженерія»

ЗАТВЕРДЖУЮ”

декан фізико-технічного факультету

_____________ доц. Гасюк І.М.

“____” ___________20 __ р.

Програмові вимоги до державного іспиту за фахом

за напрямом 6.050102 - «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Об’єктно-орієнтовані методи програмування
1. Основні типи даних C++, модифікатори (signed, unsigned, long, short), специфікатори зберігання (extern, static, register, auto).

2. Арифметичні оператори в С++ (-,+,*,/,%,--,++), оператори порівняння (>,>=,<,<=,==,!=), логічні оператори (&&,||,!), бітові оператори (&,|,^,~,>>,<<).

3. Оператори взяття адресу (&) і розіменування (*) в С++.

4. Оператори for, while, do-while в С++. Оператори return, continue, break, exit, {}.

5. Одно-, дво- і багатовимірні масиви С++. Вказівник на масив. Передача масиву у функцію. Адресна арифметика. Ініціалізація масиву. Безрозмірні масиви.

6. Символьні рядки С++. Масиви символьних рядків і їх ініціалізація. Передача символьних рядків у функцію. Безрозмірні масиви.

7. Вказівники С++. Оператори для роботи з вказівниками. Адресна арифметика. Присвоєння, порівняння вказівників. Вказівники і масиви. Масиви вказівників.

8. Загальний вигляд і область видимості функції С++. Аргументи функції. Передача параметрів по значенню і по посиланню.

9. Вказівники і посилання в С++. Передача параметрів за допомогою вказівників і посилань.

10. Структури С++. Доступ до членів структур. Масиви і структури всередині структур. Передача членів і цілих структур функціям. Вказівники на структури. Доступ до елементів структури через вказівники.

11. Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування в С++. Інкапсуляція. Поліморфізм. Наслідування.

12. Форматований ввід/вивід в С++ з використанням членів класу ios. Прапори форматів.

13. Форматований ввід-вивід в С++ з використанням маніпуляторів.

14. Класи С++. Специфікатори доступу. Оператори розкриття області видимості.

15. Оператори динамічного виділення і звільнення пам’яті в мові С++.

16. Простори імен в С++. Директива using.

17. Створення операторної функції-члена в С++.

18. Перезавантаження операторів з використанням дружніх функцій в С++.

19. Успадкування і захищені члени в С++.

20. Дружні функції і класи в С++.

21. Конструктори з параметрами в С++. Деструктори.

22. Віртуальні функції в С++. Чисто віртуальні функції.

23. Узагальнені (шаблонні) функції і типи в С++.

24. Перезавантаження функцій в С++.

Захист інформації в комп’ютерних системах
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КРІПТОЛОГІЇ. Загроза інформації та можливості прихованої її передачі. Основні поняття стеганографії. Предмет кріптології. Основні принципи кріптології. Класифікація шифрів. Кріптографічні протоколи. Поняття абсолютно стійкого шифру. Односторонні функції.

КЛАСИЧНІ ШИФРИ ПЕРЕСТАНОВКИ. Загальна характеристика шифрів перестановки. Звичайна перестановка. Звичайні рядково-стовпчикові табличні перестановки. Рядково-стовпчикові табличні перестановки із застосуванням ключа стовпчиків. Рядково-стовпчикові табличні перестановки із застосуванням ключа рядків. Рядково-стовпчикові табличні перестановки з двома ключами. Табличні перестановки з використанням трафарету.

КЛАСИЧНІ ШИФРИ ЗАМІНИ. Загальна характеристика шифрів заміни. Моноалфавітна звичайна заміна Цезаря (шифр Цезаря). Шифр Цезаря з ключовим словом. Шифр Гронсфельда. Гомофонічна заміна. Шифруюча таблиця Трисемуса. Біграмний шифр Плейфейра. Біграмний двотабличний шифр. Координатні заміни.

МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ КРІПТОГРАФІЇ. Модулярна арифметика. Найбільший спільний дільник. Деякі поняття матричної алгебри. Прості числа (означення простого числа, тестування числа на простоту, утворення послідовності простих чисел, випадковий вибір великих простих чисел ). Набори залишків та первісні корені. Основні співвідношення та алгоритми (дискретне піднесення до степеня, розширений алгоритм Евкліда, функція Ейлера та мала теорема Ферма, мультиплікативно обернене число, китайська теорема про остачі, звужена задача факторизації).

ШИФРИ АНАЛІТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. Шифр множення матриць. Шифр скалярних добутків. Афінна система моноалфавітної заміни. Шифр Вижинера. Шифр з автоключем.

ПСЕВДОВИПАДКОВІ ЧИСЛА. Загальні засади використання псевдовипадкових чисел в кріптографії. Найпростіші алгоритми генерування послідовностей псевдовипадкових чисел (рекурентні формули, метод середини квадрату, лінійний конгруентний метод). Оцінка якості послідовності псевдовипадкових чисел.

ШИФРИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГАМУВАННЯ. Шифр звичайного накладання двійкової гамми. Шифр багаторазового накладання двійкових гамм. Комбінований шифр Френдберга. Шифрування тасуванням.

СТАНДАРТ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ DES. Загальна характеристика стандарту шифрування даних DES. Моделювання алгоритму DES (підготовка ключа і підключів, виконання початкової перестановки алгоритму DES, виконання циклу шифрування заміною алгоритму DES, виконання першого кроку циклу шифрування, виконання другого кроку циклу шифрування, виконання кінцевої перестановки алгоритму DES, Дешифрування в DES).

АСИМЕТРИЧНІ КРІПТОСИСТЕМИ. Загальні засади функціонування кріптосистем з відкритим ключем. Кріптосистема шифрування даних RSA. Кріптосистема Ель Гамаля.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АУТЕНТИФІКАЦІЯ. Основні поняття ідентифікації та аутентифікації. Взаємна перевірка істинності сторін інформаційного обміну. Протоколи аутентифікації з нульовою передачею знань (квадратичні залишки, спрощений протокол аутентифікації з нульовою передачею знань, протокол аутентифікації Гіллоу-Куіскуотера).

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС. Забезпечення аутентифікації даних. Односторонні хеш-функції. Алгоритм електронного цифрового підпису Ель Гамаля (EGSA).

УПРАВЛІННЯ КРІПТОГРАФІЧНИМИ КЛЮЧАМИ. Загальні задачі управління ключами. Розподіл ключів при участі центру розподілу ключів. Алгоритм відкритого розподілу секретних ключів.
Теорія електричних кіл (ТЕК)
1. Властивості лінійних електричних кіл і методи їх розрахунку. Електричні кола постійного струму. Еквівалентні перетворення.

2. Закони Кірхгофа. Електричний баланс в електричних колах.

3. Метод контурних струмів і метод накладання. Теорема взаємності і компенсації. Лінійні співвідношення в електричних колах постійного струму.

4. Метод двох вузлів та метод вузлових потенціалів. Перетворення зірки в трикутник і навпаки.

5. Активний і пасивний двополюсник. Метод еквівалентного генератора. Передача енергії від активного двополюсника навантаженню.

6. Явища самоіндукції і взаємоіндукції, їх ЕРС. Індуктивність, взаємна індуктивність. Енергія магнітного поля котушки. Ємність як параметр електричного кола. Енергія електричного поля.

7. Синусоїдальний струм і основні його параметри. Середнє і діюче значення, синусоїдального струму, напруги. Подання струму і напруги у комплексній формі.

8. Синусоїдальний струм в активному опорі. Індуктивність і ємність в колі синусоїдального струму. Комплексний опір і провідність. Закон Ома для кола синусоїдального струму.

9. Трикутник опорів і провідностей. Закони Кірхгофа в символічній формі запису.

10. Методи розрахунку електричних кіл синусоїдального струму. Векторна і топографічна діаграма.

11. Активні, реактивна і повна провідність. Вираз потужності в комплексній формі запису. Вимірювання потужності ватметром.

12. Двополюсник в колі синусоїдального струму. Резонансний режим роботи двополюсника: резонанс струмів і резонанс напруг.

13. Розрахунок електричних кіл при наявності в них магнітозв’язаних котушок.

14. Резонанс в магнітозв’язаних коливальних контурах.

15. Визначення 4-полюсника і 6 форм запису рівнянь 4-полюсника Т і П – схеми заміщення пасивного 4-полюсника.

16. Характеристичний опір 4-полюсника. Рівняння 4-полюсника, записані через гіперболічні функції.
Комп’ютерна електроніка і схемотехніка
1. Напівпровідникові прилади. Електропровідність напівпровідників. Будова напівпровідників. Типи провідностей. Електронно-дірковий перехід. Класифікація напівпровідникових приладів.

2. Напівпровідникові резистори, конденсатори індуктивносі, їх конструкції та параметри.

3. Напівпровідникові діоди. Будова, класифікація і основні параметри напівпровідникових діодів. Випрямні діоди. Стабілітрони.

4. Варикапи. Тунельні діоди, обернені діоди. Фотодіоди, світлодіоди.

5. Біполярні транзистори. Будова, класифікація і принцип дії біполярних транзисторів. Схеми включення біполярних транзисторів. Статичні характеристики транзисторів.

6. Динамічний режим роботи транзистора. Еквівалентна схема транзистора. Система h-параметрів транзистора. Y-параметри.

7. Польові транзистори. Будова і принцип дії польових транзисторів з керуючим pn-переходом. Характеристики і параметри польових транзисторів. Польові транзистори з ізольованим затвором.

8. Підсилювачі. Класифікація і основні технічні показники підсилювачів. Обернений зв’язок в підсилювачі. Режими роботи підсилювальних елементів. Міжкаскадні зв’язки в підсилювачах. Вихідні каскади підсилення.
Периферійні пристрої
1. Пристрої зберігання даних. Принципи запису інформації на магнітних, оптичних та електричних носіях. Відмінність між оперативною та зовнішньою пам'ятями. Блоки. Лінійна адресація блоків.

2. Прямий та послідовний доступ. Ємність, час доступу, швидкість передавання даних та питома вартість зберігання інформації. Інтерфейси пристроїв зберігання.

3. Подолання фізичних обмежені - RAID-масиви. Пристрої, системи та мережі зберігання даних. Мережі NAS і SAN.

4. Накопичувачі на твердих та гнучких магнітних дисках. Голівки, доріжки, циліндри, треки та сектори. Форматування диска, запис та зчитування інформації. Формат сектору. Магнітооптичні диски.

5. Пристрої послідовного доступу до пам'яті - оптичні диски.

Диски CD-ROM, CD-R, CD-RW. Фізична та логічна структура диска. Треки, фракції (блоки), кадри (фрейми). Заголовок, синхронізація та способи захисту інформації від пошкоджень. Швидкість запису та зчитування.
Системне програмне забезпечення
1. Типи файлових систем Linux і їх характеристики. Основні і логічні диски.

2. Імена системних каталогів системи Linux і їх призначення.

3. Назначення і зміна прав доступу до файлів і каталогів Linux. Команда chmod.

4. Монтування файлових систем Linux. Команди mount, umount. Файл /etc/fstab.

5. Інсталяція програм за допомогою менеджером пакетів RPM.

6. Резервне копіювання і відновлення даних. Утиліти tar, dump, cp, cpio, dd.

7. TCP/IP адресація. Класи мереж. Організація підмереж. Порти.

8. Робота клієнта з сервером файлів FTP.

9. Офісний комплект OpenOffice. Редактори KWrite, Kate, Vim.

10. Засіб описання компіляції програм Make.

11. Стандартні компілятори С, С++ – gcc, g++. Компіляція одномодульних і багатомодульних програм.

12. Linux команди для роботи з файлами.

13. Linux команди для роботи з каталогами.

14. Linux команди для запуску програм і керування процесами.

15. Linux команди для роботи в мережі.

16. Linux команди для створення користувачів і груп, підтримка паролів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Елементи теорії множин Вступ
Навчальний посібник з курсу “Дискретна математика” для студентів базового напрямку 0915 “Комп’ютерна інженерія” / Укладач: Р. Попович...

Особливості створення, функціонування та використання мультимедійної продукції 11
Методичні матеріали до конспекту лекцій з дисципліни “Системи мультимедіа” для студентів базового напрямку 0915 "Комп'ютерна інженерія"...

Уроку: Освітня
Комп’ютерна підтримка: проектор, екран для мультимедійного зображення, комп’ютери

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Алгебри та операції : Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Дискретна математика” для студентів...

Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет
Прикладна теорія цифрових автоматів (птца), частина 1 комп’ютерна арифметика. Тексти лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальностей...

Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу “ комп’ютерна...
Ознайомлення з пакетом Mathсad: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Комп’ютерна обробка інформації” для студентів...

Програма державного іспиту з предмету
Основна задача математики є формування уявлень про роль математики у пізнанні довколишнього світу та забезпечення свідомого та міцного...

Лекція з теми: „Інформатика як наука. Будова І принцип функціонування еом”
...

Згідно з галузевими стандартами вищої освіти напрям підготовки: Ма­тематика,...
Згідно з галузевими стандартами вищої освіти (напрям підготовки: Ма­тематика, код напряму: 040201, освітньо-кваліфікаційний рівень:...

Питання до іспиту з курсу “вища математика”
Приєднана матриця. Обернена матриця. Теорема про існування оберненої матриці. Формула для обчислення. ВластивостіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка