Пошук по сайту


Уроку

Уроку

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ. 11 КЛАС

Передмова

Пропонований матеріал призначений для вчителів, які працюватимуть у 11 класі за програмою «Математика, 2010.

Наведений у статті орієнтовний календарно-тематичний план з алгебри та початків аналізу, геометрії на 2011-2012 навчальний рік дасть можливість учителю значно зекономити час на планування навчального процесу і більше часу приділити підготовці до кожного уроку.

Контрольні роботи розроблені відповідно до чинної програми для 11 класу (академічний рівень) з метою надання допомоги вчителям в ефективній організації та проведенні оцінювання знань учнів.

Контрольні роботи складаються із завдань чотирьох різних форм:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (ВОВ). До кожного із завдань пропонується 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.

 2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари, ВВ). До кожного завдання у двох стовпцях подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).

 3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (КВ).

11 КЛАС. АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Рівень стандарту

семестр — 1 година на тиждень, II семестр — 2 години на таж/день, усього 54 години)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки

Показникова та логарифмічна функції {12 годин)

Розпізнають і будують:

 • графіки показникових функцій;

 • графіки логарифмічних функцій.

Ілюструють на графіках

властивості функцій.

Застосовують

до опису реальних процесів:

 • показникові функції;

 • логарифмічні функції.

Розв’язують:

 • найпростіші показникові рівняння;

 • найпростіші показникові нерівності;

 • найпростіші логарифмічні рівняння;

 • найпростіші логарифмічні нерівності

1
Повторення відомостей про функції

Узагальнити та систематизувати знання учнів про функції, їх властивості та графіки
2
Степінь із довільним дійсним показником

Узагальнити поняття степеня та його властивостей; сформувати поняття степеня з ірраціональним показником; узагальнити та систематизувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування означення та властивостей степеня з довільним дійсним показником
3
Показникова функція, її властивості та графік

Сформувати поняття показникової функції; домогтися засвоєння її властивостей; сформувати вміння будувати графіки показникових функцій; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування означення, властивостей та графіка показникової функції

4
Показникові рівняння

Сформувати поняття показникового рівняння; сформувати вміння розв’язувати показникові рівняння виду

a2 = b та af(x) = b

шляхом зведення обох частин рівняння до спільної основи5
Показникові рівняння

Удосконалити вміння розв’язувати найпростіші показникові рівняння; ознайомити зі способами розв’язування показникових рівнянь шляхом винесення спільного множника за дужки та зведення показникових рівнянь до квадратних6
Показникові нерівності

Сформувати поняття показникової нерівності; сформувати вміння розв’язувати найпростіші показникові нерівності7
Логарифми та їх властивості

Сформувати поняття логарифма числа, десяткового логарифма; домогтися засвоєння властивостей логарифмів; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання означення та властивостей логарифмів8
Логарифмічна функція, Її властивості та графік

Сформувати поняття логарифмічної функції; домогтися засвоєння властивостей логарифмічної функції; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання означення та властивостей логарифмічної функції9
Логарифмічні рівняння

Сформувати поняття логарифмічного рівняння; сформувати вміння розв’язувати найпростіші логарифмічні рівняння10
Логарифмічні рівняння

Удосконалити вміння розв’язувати найпростіші логарифмічні рівняння; ознайомити «і способами розв’язування логарифмічних рівнянь виду logaf(x) = logag(x), де а > 0 , а 1, рівнянь, які розв’язують за допомогою рівносильних перетворень та за допомогою заміни змінних11
Логарифмічні нерівності

Сформувати поняття логарифмічної нерівності; сформувати вміння розв’язувати найпростіші логарифмічні нерівності12
Контрольна робота № 1

Перевірити рівень засвоєння знань учнів із теми «Показникова та логарифмічна функції»
Похідна та її застосування (14 годин)

Розуміють

значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху.

Знаходить:

 • кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції у поданій точці;

 • кут нахилу дотичної до графіка функції у поданій точці.

Знаходять

швидкість змінення величини в точці. Наближено обчислюють значення і приріст функції у поданій точці.

Диференціюють функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання.

Застосовують похідну для знаходження проміжків монотонності та екстремумів функції.

Знаходять

найбільше та найменше значення функції на заданому відрізку. Розв’язують нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень прикладних величин

13
Границя функції в точці

Сформувати поняття границі функції в точці; домогтися засвоєння властивостей границі функції; сформувати вміння застосовувати означення та властивості границі функції до розв’язування задач; сформувати поняття функції, неперервної в точці та на відрізку14
Задачі, що приводять до поняття похідної

Сформувати поняття приросту аргумента та приросту функції; розглянути задачі, що приводять до поняття похідної; сформувати поняття похідної15
Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст

Домогтися засвоєння означення похідної; сформувати вміння використовувати означення похідної для обґрунтування формул для обчислення похідних деяких функцій; сформувати поняття про геометричний та фізичний зміст похідної; сформувати вміння знаходити кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в заданій точці, знаходити швидкість змінений величини в точці16
Правила обчислення похідних

Домогтися засвоєння правил обчислення похідних; домогтися засвоєння формули для обчислення похідної степеневої функції; сформувати вміння застосовувати ці правила та формулу до розв’язування задач17
Похідні деяких елементарних функцій (таблиця похідних)

Домогтися засвоєння формул для обчислення похідних показникової, логарифмічної, тригонометричних функцій; сформувати вміння обчислювати похідні елементарних функцій, використовуючи формули га правила обчислення похідних18
[Похідна складеної функції]

Сформувати поняття складеної функції; домогтися засвоєння правила для обчислення похідної складеної функції; сформувати вміння застосовувати це правило до розв’язування задач19
Розв’язування задач

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, які передбачають знаходження похідних функцій; перевірити вміння знаходити похідні функцій шляхом проведення самостійної роботи20
Достатня умова зростання (спадання) функції

Домогтися засвоєння достатніх умов зростання та спадання функції; сформувати вміння застосовувати ці ознаки до розв’язування задач: сформувати поняття монотонної функції21
Критичні точки функції. Точки екстремуму

Сформувати поняття критичних точок функції, точок екстремуму, екстремумів функції; домогтися засвоєння необхідної і достатньої умов екстремуму, алгоритму знаходження екстремумів функції; сформувати вміння розв’язувати задачі, які передбачають використання цих понять, умов і алгоритму22
Критичні точки функції. Точки екстремуму

Удосконалити знання означень критичних точок, точок екстремуму, екстремумів функції, необхідної і достатньої умов екстремуму; удосконалити вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування цих понять23
Застосування похідної до дослідження функцій

Домогтися засвоєння схеми дослідження функцій на монотонність та екстремум; сформувати вміння застосовувати похідну до дослідження функцій24
Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

Домогтися засвоєння загальної схеми дослідження функції; сформувати вміння застосовувати похідну до дослідження функцій та побудови графіків функцій25
Найбільше та найменше значення функції на відрізку

Сформувати поняття найбільшого та найменшого значення функції на відрізку; домогтися засвоєння алгоритму знаходження найбільшого та найменшого значення функції на відрізку; сформувати вміння знаходити найбільше та найменше значення функції на відрізку26
Контрольна робота 2

Перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів із теми «Похідна та її застосування»
Інтеграл та його застосування (10 годин)

Знаходять

первісні, що зводяться до табличних, за допомогою правил знаходження первісних та найпростіших перетворень.

Виділяють первісну, що задовольняє задані початкові умови. Відновлюють:

 • закон руху за заданою швидкістю;

 • швидкість за прискоренням. Обчислюють інтеграли за допомогою основних властивостей і формули Ньютона-Лейбніца. Знаходять

площі криволінійних трапецій

27
Означення первісної

Розглянути задачі, що приводять до поняття первісної для функції; сформувати поняття первісної для функції; сформувати вміння з’ясовувати, чи є функція первісною для заданої функції, знаходити одну з первісних для заданої функції28
Основна властивість первісної. Таблиця первісних

Домогтися засвоєння основної властивості первісної, таблиці первісних; сформувати вміння знаходити первісні для функцій, користуючись таблицею первісних29
Правила знаходження первісних

Домогтися засвоєння правил знаходження первісних; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають застосування правил для обчислення первісних30
Знаходження первісних, що задовольняють задані початкові умови

Сформувати вміння знаходити первісні, що задовольняють задані початкові умови31
Визначений

інтеграл.

Формула

Ньютона-Лейбніца

Сформувати поняття криволінійної трапеції та визначеного інтеграла; домогтися засвоєння формули Ньютона-Лейбніца; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання поняття інтеграла та формули Ньютона-Лейбніца32
Властивості визначених інтегралів

Домогтися засвоєння властивостей визначеного інтеграла; сформувати вміння застосовувати властивості до обчислення інтегралів33
Обчислення площ криволінійних трапецій

Сформувати вміння використовувати визначений інтеграл для обчислення площ криволінійних трапецій34
Обчислення площ плоских фігур

Сформувати вміння обчислювати площі плоских фігур за допомогою визначеного інтеграла35
Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач

Розглянути приклади застосування інтеграла до розв’язування задач; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання інтеграла36
Контрольна робота № 3

Перевірити рівень засвоєння знань учнів із теми «Інтеграл та його застосування»
Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики (10 годин)

Обчислюють:

 • відносну частоту події;

 • ймовірність події, користуючись означенням і комбінаторними схемами.

Пояснюють зміст середніх показників і характеристик вибірки.

Знаходять

числові характеристики вибірки даних

37
Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку

Ознайомити учнів з областю задач комбінаторики; домогтися засвоєння комбінаторних правил суми та добутку; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих правил
38
[Перестановки, розміщення, комбінації]

Сформувати поняття перестановок, розміщень та комбінацій без повторень; домогтися засвоєння формул для обчислення числа перестановок, розміщень та комбінацій без повторень; сформувати вміння визначати вид сполуки та розв’язувати задачі на обчислення числа сполук39
Випадкова подія та випадковий дослід. Відносна частота події

Ознайомити учнів з областю задач теорії ймовірностей; сформувати поняття випадкового досліду випадкової події, відносної частоти випадкової події, ймовірності події; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих понять40
Класичне

означення

ймовірності

Сформувати поняття операцій над подіями; домогтися засвоєння означення класичної ймовірності; сформувати вміння розв’язувати задачі, використовуючи класичне означення ймовірності41
Класичне

означення

ймовірності

Удосконалити вміння розв’язувати задачі, використовуючи класичне означення ймовірності42
Використання комбінаторних схем для обчислення ймовірності

Сформувати вміння розв’язувати задачі на обчислення ймовірностей, використовуючи комбінаторні схеми43
Розв’язування задач на обчислення ймовірностей

Удосконалити вміння розв’язувати задачі на обчислення ймовірностей; перевірити рівень засвоєння знань з цієї теми шляхом проведення самостійної роботи44
Поняття про статистику. Генеральна сукупність і вибірка. Вибіркові характеристики

Ознайомити учнів із задачами математичної статистики та її методами; сформувати поняття генеральної сукупності, вибірки, вибіркових характеристик; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих понять45
Графічне подання інформації про вибірку

Ознайомити учнів з наочним зображенням статичного розподілу; сформувати поняття гістограми та полігону розподілу; сформувати вміння будувати гістограми та полігони розподілу46
Контрольна робота Л» 4

Перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів із теми «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики»
Повторення курсу алгебри та початків аналізу і резервний час (8 годин)
47
Функції, їх властивості та графіки

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Функції, їх властивості та графіки»; відтворити вміння розв’язувати задачі на застосування властивостей функцій, на побудову та елементарні перетворення графіків основних видів функцій48
Тригонометричні функції та їх властивості

Узагальнити та систематизувати знання учнів про тригонометричні функції та їх властивості, знання основних співвідношень між тригонометричними функціями одного аргументе, формули додавання та наслідки з них; відтворити вміння використовувати властивості тригонометричних функцій тй тригонометричні формули під час розв’язування задач49
Розв’язування тригонометричних рівнянь і нерівностей

Узагальнити та систематизувати знання правил розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь і основних способів розв’язування тригонометричних рівнянь, що відрізняються від найпростіших; відтворити вміння розв’язувати тригонометричні рівняння та нерівності50
Показникова та логарифмічна функції

Узагальнити та систематизувати знання означень і властивостей показникової та логарифмічної функцій; відтворити вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання властивостей показникової та логарифмічної функцій, показникові та логарифмічні рівняння та нерівності51
Похідна функції. Застосування похідної до дослідження функцій

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Похідна функції. Застосування похідної до дослідження функцій»; відтворити вміння обчислювати похідні функцій, досліджувати функції за допомогою похідних52
Інтеграл та його застосування

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Інтеграл та його застосування»; відтворити вміння знаходити первісні для функцій, обчислювати інтеграли, обчислювати площі плоских фігур53
Контрольна робота № 5 (підсумкова)

Перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів із курсу алгебри та початків аналізу54
Узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри та початків аналізу

Узагальнити матеріал, вивчений в курсі алгебри та початків аналізу


Журнал «Математика в школах України». №19-21 (319-321) липень 2011 p.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку з алгебри для учнів 8 класу Тема уроку
Забезпечення уроку: підручник А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір «Алгебра 8», Л. Г. Стадник, О. М. Рогозін «Комплексний...

Урок в темі №9 Тема уроку. Контрольна робота №6
Перевіряю готовність учнів до уроку, налаштовую їх на виконання контрольної роботи

Уроку: узагальнюючий Мета уроку
Навчити учнів правильно використовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань

Урок №26 Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів...
Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів розгалуження та різних видів циклічних операторів

Уроку
Методичне забезпечення: сигнальні картки, комп’ютер, мультимедійний проектор, підручник «Алгебра 8 клас»

Уроку
Матеріали посібника призначені для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають математику в 6 класі 12 – річної...

Урок з алгебри 8 клас Тема уроку
Розвивати пам'ять, культуру математичних обчислень. Виховувати працьовитість, спостережливість, кмітливість

План-конспект уроку з фізики в 11 класі. «Інфразвук. Ультразвук»
Основные принципы концепции ноосферного образования и гуманистическая направленность педагогики В. А. Сухомлинского

Множення многочлена на одночлен
Епіграфом сьогоднішнього уроку я обрала слова М. Рильського „Мало любити свій рідний край, його потрібно знати ”

Уроку: Освітня
Комп’ютерна підтримка: проектор, екран для мультимедійного зображення, комп’ютериБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка