Пошук по сайту


Програма з математики для учнів 10-11 класів знз

Програма з математики для учнів 10-11 класів знз

10 клас ГЕОМЕТРІЯ

(2 год., всього 70 год.)
1. Навчальна програма з математики для учнів 10–11 класів ЗНЗ.

Академічний рівень. 2010

2. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. - К.: «Зодіак-ЕКО», 2010.

3. Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова. Геометрія: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільне навчання – К.: Вежа, 2009.

4. Старова О.О. Орієнтовне календарно-тематичне планування з алгебри і геометрії. Контрольні роботи. 10 клас//Математика в школах України. - № 19-21. 2010 р.- 96 с.

5. Старова О.О. Геометрія. 10 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. -144 с. – (Серія «Мій конспект»)


№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

І

Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії

8

діагностична

ІІ

Вступ до стереометрії

6
ІІІ

Паралельність прямих і площин у просторі

22

2

ІV

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

26

1+1
Систематизація та узагальнення, резервний час

8

1
уроку

Дата провед

Т Е М А У Р О К У

Кільк. годин

При-мітка

Тема 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії

8
1.
Аксіоми планіметрії

1
2.
Система опорних фактів курсу

планіметрії

1
3.
Система опорних фактів курсу планіметрії

1
4.
Геометричні і аналітичні методи розв’язування планіметричних задач

1
5.
Геометричні і аналітичні методи розв’язування планіметричних задач

1
6.
Геометричні і аналітичні методи розв’язування планіметричних задач

1
7.
Приклади застосування координат [і векторів] до розв’язування планіметричних задач та складання рівнянь чи систем рівнянь за умовою геометричної задачі

1
8.
Діагностична контрольна робота №1(комбінована). Тема. Узагальнення та систематизація фактів і методів планіметрії

1
Навчальні досягнення учнів

Розрізняє означувані і неозначувані поняття, аксіоми і теореми планіме-

трії, властивості геометричних фігур.

Використовує вивчені в основній школі формули і властивості геоме-

тричних фігур для розв’язування нескладних планіметричних задач.

Тема 2. Вступ до стереометрії

6
9.
Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії та наслідки з них.

1
10.
Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії та наслідки

з них.

1
11.
Просторові геометричні фігури. Приклади неплоских просторових фігур (куб, прямокутний паралелепіпед, піраміда).

1
12.
Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди.

1
13.
Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди.

1
14.
Найпростіші задачі на побудову перерезів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди.

1
Навчальні досягнення учнів

Розрізняє означувані і неозначувані поняття, аксіоми і теореми.

Називає основні поняття стереометрії.

Наводить приклади просторових геометричних фігур (плоских

і неплоских).

Формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них.

Пояснює застосування аксіом стереометрії до розв’язування нескладних

геометричних і практичних задач.

Розв’язує нескладні задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда та піраміди.

Тема 3. Паралельність прямих і площин у просторі

22
15.
Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі

1
16.
Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі

1
17.
Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі

1
18.
Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі

1
19.
Розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються, паралельні пряма і площина.

1
20.
Розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються, паралельні пряма і площина.

1
21.
Ознака паралельності прямої та площини.

1
22.
Ознака паралельності прямої та площини.

1
23.
Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок з теми: «Паралельність прямих у просторі»

1
24.
Контрольна робота №2 (комбінована). Тема. Паралельність прямих у просторі

1
25.
Корекція знань, умінь, навичок з теми: «паралельність прямих у просторі». Розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини.

1
26.
Розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини.

1
27.
Ознака паралельності площин

1
28.
Ознака паралельності площин

1
29.
Ознака паралельності площин

1
30.
[Існування площини, паралельної даній площині.]

1
31.
Властивості паралельних площин

1
32.
Властивості паралельних площин

1
33.
Паралельне проектування, його властивості. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії

1
34.
Паралельне проектування, його властивості. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії

1
35.
Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок з теми: «Паралельність площин у просторі»

1
36.
Контрольна робота № 3 (комбінована). Тема. Паралельність площин у просторі

1
Навчальні досягнення учнів

Формулює означення паралельних і мимобіжних прямих, паралельних

прямої і площини, паралельних площин; властивості та ознаки паралельності прямих і площин.

Класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі.

Знаходить і зображує паралельні прямі та площини на рисунках і моделях.

Встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі, зокрема

паралельність прямих, прямої і площини, двох площин, з’ясовує, чи є дві

прямі мимобіжними.

Будує зображення фігур і виконує на них нескладні побудови.

Розв’язує нескладні задачі на застосування властивостей та ознак паралельності прямих і площин.

Застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі

26
37.
Корекція знань, умінь, навичок з теми: «Паралельність площин у просторі». Перпендикулярність прямих у просторі

1
38.
Перпендикулярність прямої та площини

1
39.
Перпендикулярність прямої та площини

1
40.
Ознака перпендикулярності прямої та площини

1
41.
Ознака перпендикулярності прямої та площини

1
42.
Перпендикуляр і похила. Теорема

про три перпендикуляри

1
43.
Перпендикуляр і похила. Теорема

про три перпендикуляри

1
44.
Перпендикуляр і похила. Теорема

про три перпендикуляри

1
45.
Залежність між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин

1
46.
Залежність між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин

1
47.
Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок з теми: «Перпендикулярність прямих у просторі»

1
48.
Контрольна робота № 4. Тема. Перпендикулярність прямих у просторі

1
49.
Корекція знань, умінь, навичок з теми: «Перпендикулярність прямих у просторі». Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин

1
50.
Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин

1
51.
Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин

1
52.
Кути у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами

1
53.
Кути у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами

1
54.
Відстані у просторі: від точки до прямої, від точки до площини, від прямої до паралельної їй площини, [від точки до фігури], між паралельними площинами, між мимобіжними прямими, [між двома фігурами]

1
55.
Відстані у просторі: від точки до прямої, від точки до площини, від прямої до паралельної їй площини, [від точки до фігури], між паралельними площинами, між мимобіжними прямими, [між двома фігурами]

1
56.
Ортогональне проектування. [Площа ортогональної проекції многокутника.]

1
57.
Ортогональне проектування. [Площа ортогональної проекції многокутника.]

1
58.
Ортогональне проектування. [Площа ортогональної проекції многокутника.]

1
59.
Практичне застосування властивостей паралельності та перпендикулярності прямих і площин

1
60.
Практичне застосування властивостей паралельності та перпендикулярності прямих і площин

1
61.
Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок з теми: «Перпендикулярність площин»

1
62.
Контрольна робота № 5(комбінована). Тема. Перпендикулярність площин

1
Навчальні досягнення учнів

Формулює означення перпендикулярних прямих у просторі, прямої,

перпендикулярної до площини, перпендикулярних площин; властивості

та ознаки перпендикулярних прямих і площин.

Обґрунтовує взаємозв’язок паралельності й перпендикулярності прямих

і площин у просторі;

Встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі.

Застосовує вивчені властивості та ознаки до розв’язування задач.

Обчислює відстані і кути у просторі.

Застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, вимірювання відстаней і кутів у просторі до опису об’єктів навколишнього світу

Систематизація та узагальнення, резервний час

8
63.
Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Перпендикулярність площин». Аксіоми стереометрії та наслідки з них

1
64.
Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди

1
65.
Паралельність прямих у просторі

1
66.
Паралельність площин у просторі

1
67.
Перпендикулярність прямих і площин

1
68.
Практичне застосування властивостей паралельності та перпендикулярності прямих і площин

1
69.
Контрольна робота № 6 (підсумкова). Тема. Систематизація та узагальнення навчального матеріалу

1
70.
Підсумковий урок

1
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов'язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчаль­них дисциплін — хімії,...

Підручники для учнів 4 класів № з/п Назва підручника Автор(и) Видавництво 1 «Математика»
Перелік підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальна програма для учнів 5 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програму підготували: М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номіровський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис,М....

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програму підготували: М.І. Бурда, Г. В. Апостолова, В. Г. Бевз, В. В. Грінчук, Ю.І. Мальований, А. Г. Мерзляк, Є. П. Нелін, Н. А....

Пояснювальна записка курс математики у системі неперервної освіти...
Програма з математики для 1 – 4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті...

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...

Навчальна програма для учнів 5 9 класів загальноосвітніх навчальних...
Програму підготували: М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номіровський

Навчальна програма для учнів 5 9 класів загальноосвітніх навчальних...
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...

Навчальна програма для учнів 5 9 класів загальноосвітніх навчальних...
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка