Пошук по сайту


Жижченко І. Я. Завдання для тематичного оцінювання. Алгебра. 7 клас. 27 с

Жижченко І. Я. Завдання для тематичного оцінювання. Алгебра. 7 клас. 27 с

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації


ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ З АЛГЕБРИ
7 клас

Жижченко Інна Яківна

вчитель математики Кислівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Куп’янського району

Харківської області

м. Куп’янськ

2011 р.

Жижченко І.Я.

Завдання для тематичного оцінювання. Алгебра. 7 клас. 27 с.

У збірнику подані завдання для оцінювання знань і умінь учнів з вивченої теми відповідно до чинної програми для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (5-12 класів).

Завдання складені у 2-х варіантах на засадах особистісно орієнтованого навчання, містять елементи тестування. Кожен блок тематичного оцінювання представлений завданнями чотирьох рівнів складності.

Для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів.

Передмова
В сучасних умовах реформування освіти в Україні виняткового значення набуває створення системи освіти, яка забезпечує перехід від репродуктивного засвоєння учнями змісту навчання до творчого. Математика дає учням безмежні можливості для пізнання навколишнього світу, прагнення постійного вдосконалення, створює умови для застосування отриманих знань на практиці. Саме математика покликана молоде покоління навчити мислити, розуміти і діяти. Але вона навіть від досить здібних людей вимагає зосередження уваги і звички до подолання труднощів. Набуття такої звички виховує характер підлітка, він починає розуміти, що в подоланні труднощів криється те, що надає особливу захопленість його діяльності. На кожному ступені навчання математика повинна стати зброєю пізнання, пошуку оптимальних рішень, сходинкою творчого застосування своїх знань і умінь.

Метою будь-якої тематичної контрольної роботи є перевірка рівня засвоєння учнями матеріалу всієї теми, перевірка сукупності набутих навиків та уміння їх застосовувати в різних ситуаціях. Керуючись вимогою диференційованості навчання та контролю, корисно включати в контрольні роботи завдання підвищеної складності, виконання яких вимагає від учнів кмітливості. Такі завдання привчають до творчості, виховують уміння застосовувати знання в нестандартних ситуаціях, викликають інтерес до предмету, дають можливість учням виявити математичні здібності, а вчителю отримати інформацію про можливості своїх учнів.

У збірнику подані завдання для оцінювання знань і умінь учнів з вивченої теми відповідно до чинної програми для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (5-12 класів).

Пропонований збірник орієнтовано на підручник О.С. Істер «Алгебра 7».

Завдання складені у 2-х рівноцінних варіантах на засадах особистісно орієнтованого навчання, містять елементи тестування.

Кожен блок тематичного оцінювання представлений завданнями чотирьох рівнів складності:

І.– завдання початкового та середнього рівня. Майже у всіх тематичних роботах завдання І рівня представлені у тестовій формі, носять алгоритмічний характер, спрямовані на виявлення рівня базових алгебраїчних навиків учнів. Їх розв’язання вимагає від учнів виконання дій з простішими математичними об’єктами. Виконання завдань цього рівня можна оцінювати по 1 балу за кожне.

ІІ.•• – завдання достатнього рівня. Їх виконання вимагає від учнів більш досконалих технічних навиків, комбінованого застосування вивчених правил, уміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Розв’язання супроводжується необхідним обґрунтуванням, потребує повноти пояснення. За виконання цих завдань учні можуть отримати 6 балів.

ІІІ.••• – завдання високого рівня. Учні виконують на вибір одне із завдань, яке оцінюється 3 балами. При розв’язанні цих завдань учні мають виявити варіативність мислення, творчий підхід, обрати раціональний шлях розв’язання, уміння аналізувати отриману відповідь тощо.

* задачі підвищеної складності розраховані на учнів, які добре володіють навчальним матеріалом, цікавляться математикою, прагнуть поглиблювати свої знання. Ці завдання передбачають дослідницький характер діяльності учнів, нестандартні способи розв’язання, активізують мислення, сприяють творчості. Їх виконання не є обов’язковим, тому доцільно оцінювати окремо. Завдання цього рівня можна також розглядати індивідуально або використовувати у роботі математичного гуртка.

У збірнику подано таблицю відповідей до вправ кожної тематичної роботи, що дає змогу вчителю пришвидшити перевірку їх виконання.


Тема 1. Лінійні рівняння з однією змінною.
Варіант 1

І.

1. Яка пара рівнянь є рівносильними рівняннями?

А) 2х – 10 = 6; Б) 3у = 0; В) ; Г) х + 2 = 2 – х;

3х = х –16 0у = 3 5 а = 125 2х = 4

2. Яке значення є розв’язком рівняння 4(х – 3) = х + 6 ?

А) 0 Б) – 2 В) 6 Г) немає розв’язку;
3. При яких значеннях х виконується рівність: │х – 2│= х – 2 ?

А) при будь-якому х, не меншому за 2;

Б) при будь-якому х;

В) при будь-якому х, меншому за 2;

Г) при будь-якому х, більшому за 2;

ІІ. ••

4. Розв’яжіть рівняння:

а) 3(4 у – 5) – 10(2 у – 1) = 43; б)

5. За три дні продали 15 т картоплі. За перший день продали на 1 т менше, ніж за другий, а за третій день продали того, що було продано за перший і другий день разом. Скільки тон картоплі продавали щодня?
ІІІ.•••

6. При якому значенні а рівняння (а – 2)х + 2 = 15 не має коренів?

7. Розв’яжіть рівняння: │1 – 5х│= 9

__________________________________________________________

8.* Розв’яжіть рівняння відносно змінної х:Варіант 2
І.

1. Яка пара рівнянь є рівносильними рівняннями?

А) 3х – 9 = 6; Б) 6 – х = х + 6; В) ; Г) 4у = 0;

2х = х –15 2х = 12 3 а = 27 0у = 4

2. Яке значення є розв’язком рівняння 3(х + 2) = х + 4 ?

А) 0 Б) – 1 В) 4 Г) немає розв’язку;
3. При яких значеннях х виконується рівність: │х + 5│= х + 5 ?

А) при будь-якому х, не більшому за –5;

Б) при будь-якому х;

В) при будь-якому х, не меншому за –5;

Г) при будь-якому х, більшому за 5 ;
ІІ.••

4. Розв’яжіть рівняння:

а) 30 + 5(3k – 1) = 35k 25; б)

5. У першому штабелі в 2 рази більше дошок, ніж у другому. Коли з першого штабеля взяли 30 дошок, а у другий доклали 5 дошок, то в першому стало на 45 дошок більше, ніж у другому. Скільки дошок було у кожному штабелі спочатку?
ІІІ.•••

6. При якому значенні а рівняння (5 – а)х + а = 5 має безліч розв’язків ?

7. Розв’яжіть рівняння: │4х – 3│= 5

__________________________________________________________

8.* Розв’яжіть рівняння відносно змінної х:Тема 2. Вирази. Тотожні перетворення виразів.
Варіант 1
І.

1. Який з виразів є цілим ?

А) ; Б) ; В) ; Г) ;

2. Якщо х = – 3, то значенням виразу 5х – 10 є число:

А) 25; Б) – 25; В) 5; Г) – 5;
3. Розкрийте дужки у виразі: – (– 6 а + 4в – 5):
А) – 6 а – 4в + 5 ; Б) 6 а – 4в – 5 ;

В) 6 а + 4в – 5 ; Г) 6 а – 4в + 5 ;
ІІ. ••

4. Спростіть вираз і знайдіть його значення:

5,4 + а + 1,5(2а –3) – 16,9 при а = 6,5;

5. Доведіть тотожність:ІІІ.•••

6. Периметр трикутника дорівнює 5а. Одна із сторін рівна а + в, друга сторона менша на 2а. Знайдіть третю сторону трикутника.
7. При яких значеннях в значення виразу

а) більше 0? б) менше 0? в) рівне 0?

__________________________________________________________

8.* Доведіть, що сума п’яти послідовних парних чисел ділиться на 10.

Тема 2. Вирази. Тотожні перетворення виразів.
Варіант 2
І.

1. Який з виразів є цілим ?

А) ; Б) ; В) ; Г) ;

2. Якщо х = – 4, то значенням виразу 6х + 10 є число:

А) 14; Б) – 24; В) 34; Г) – 14;
3. Розкрийте дужки у виразі: – (– 7 с – 2х + 5):
А) – 7с – 2х + 5; Б) 7с + 2х – 5 ;

В) 7с + 2х + 5; Г) – 7 с + 2х – 5 ;
ІІ. ••

4. Спростіть вираз і знайдіть його значення:

3,5(2в +4) – 6,4 + в –13,6 при в = 4,5;

5. Доведіть тотожність:ІІІ.•••

6. Периметр трикутника дорівнює 8а в. Одна сторона рівна 3а, друга сторона більша на в а. Знайдіть довжину третьої сторони.
7. При яких значеннях d значення виразу

а) більше 0? б) менше 0? в) рівне 0?

__________________________________________________________

8.* Доведіть, що сума п’яти послідовних непарних чисел ділиться на 5.
Тема 3. Одночлени.

Варіант 1
І.

1. Яка з рівностей неправильна ?

А) (а7)2 = а14 ; Б) х5 · х3 = х8; В) у10 : у5 = у2 ; Г) (а3в4)2 = а6в8 ;

2. Не виконуючи обчислення, визначте, яка з нерівностей вірна:

А) (–2,8)4 < 0; Б) (–17)3 < (–5)2 ; В) –33 > (–3)3 ; Г) –42 > 0 ;
3. Спростіть вираз :
А) ; Б) – ; В) ; Г) – ;
ІІ. ••

4. Представте вираз у вигляді квадрата або куба одночлена :

а) 0,36 m12 n4 k16 ; б) –125 c6 d15 x9 ;

5. Знайдіть значення виразу:

а) ; б) ;

ІІІ.•••

6. Відомо, що 5а2 в3 = 8. Знайдіть значення виразу
7. Спростіть вираз: ;

__________________________________________________________

8.* Розв’яжіть рівняння:

а) х0 + х10 = 0 ; б) 2 х = 16; в) ;

Варіант 2
І.

1. Яка з рівностей неправильна ?

А) (х4)3 = х7 ; Б) в8 · в3 = в11 ; В) у12 : у7 = у5 ; Г) (m5n3)2 = m10n6 ;

2. Не виконуючи обчислення, визначте, яка з нерівностей вірна:

А) (–4,6)5 < 0; Б) 73 < (–15)3 ; В) (–8)7 > (–8)2 ; Г) –32 > 0 ;
3. Спростіть вираз :
А) – ; Б) – ; В) ; Г) ;
ІІ. ••

4. Представте вираз у вигляді квадрата або куба одночлена :

а) 0,49 а18 в6 с10 ; б) –64 k9 y15 z12 ;

5. Знайдіть значення виразу:

а) ; б) ;

ІІІ.•••

6. Відомо, що 3а4 в5 = 6. Знайдіть значення виразу ;
7. Спростіть вираз: ;

__________________________________________________________

8.* Розв’яжіть рівняння:

а) х8 + х0 = 0 ; б) 3 х = 9; в) ;
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Підручнику «Алгебра 7-9 кл.», автор Бевз, тема «Арифметична прогресія»
Арифметична прогресія вивчається у 9 класі. На цю тему за програмою виділяється 7 годин. Можна додати ще одну годину для проведення...

1 0 клас, алгебра, продовження
Вивчення нового матеріалу за підручником Алгебра и начала анализа, 10 класс [профильный уровень] (A. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский,...

Лінійна алгебра та аналітична геометрія Індивідуальне завдання №1 Завдання №1
Завдання № Розв’язати систему рівнянь матричним методом, методом Крамера та методом Гауса. Варіанти завдань

Алгебра 9 клас ІІ семестр
Сума двох чисел 70. Перше число на 15 більше, ніж друге. Складіть систему рівнянь для розв’язування задачі

Про підсумки навчально виховної роботи за І семестр 2014/2015 н р
Курінний Артем, 2 клас), Вибуло 5 учнів (Хурсович Сергій – 8 клас, Головенко Тетяна – 4 клас, Головенко Едуард – 3 клас, Лісковський...

1. Педагогічний програмний засіб «Фізика 8» для заг навч зак
Український центр оцінювання якості освіти «Фільм-пам’ятка» Правила проходження зовнішнього незалежного оцінювання

9 клас Алгебра Контрольна робота №2 Варіант 1 Числові нерівності...

Уроку
Методичне забезпечення: сигнальні картки, комп’ютер, мультимедійний проектор, підручник «Алгебра 8 клас»

Календарно-тематичне планування для 8 класу алгебра за підручником «Алгебра»

Уроку по алгебрі у 9 классі Алгебра, 9 клас Тема: Найпростіші перетворення графіків функцій
Практичне заняття з використанням комп’ютерної програми Chart2002, складеної Н. ЯремчукомБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка