Пошук по сайту


Урок-семінар в системі лекційно-практичних занять в старшій школі

Урок-семінар в системі лекційно-практичних занять в старшій школі

Урок-семінар в системі лекційно-практичних занять в старшій школі

Організація навчання математики в класах математичного профілю передбачає реалізацію особистісно-орієнтованої моделі навчання, першочергове завдання якої полягає в тому, щоб розпізнати та розвинути, конкретні здібності, схильності, особливості мислення, потенціал кожного учня. Реалізація цих завдань потребує інноваційних технологій навчання, які передбачають істотне збільшення частки самостійної пізнавальної та практичної діяльності учнів. При цьому, основна функція вчителя полягатиме у педагогічному супроводі кожного учня в його пізнавальній діяльності, корекції його навчальних досягнень, допомозі школярам в актуалізації необхідних знань, отриманих ними раніше. Іншими словами, вчитель покликаний не стільки вчити школярів математиці, скільки створювати такі навчальні ситуації, в яких самі учні самостійно чи у співробітництві один з одним (або з учителем) опановують системою математичних знань, умінь та навичок. Тому актуальним стає застосування в роботі вчителя нових ефективних методів, які активізують розумову діяльність учнів, стимулюють їх до самостійного здобуття знань.

З огляду на це, я став поступово впроваджувати в профільному класі лекційно-семінарські технології. Головною метою впровадження такої системи, згідно Державного стандарту базової і повної загальної освіти, є формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції [3]. Впровадження такої системи дає змогу вчителю вкладати навчальний матеріал великими блоками і , як наслідок, вивільнити час для повторення питань теорії та розв’язування задач. Така форма організації навчальної діяльності учнів також дає змогу створити оптимальні умови для розвитку особистості під час вивчення математики: сприяти розумовому розвитку учнів; умінню логічно мислити і чітко викладати думки; здобувати знання, самовдосконалюватися. Крім того, така організація занять забезпечує посилення практичної та прикладної спрямованості викладання, сприяє залученню учнів до активної роботи з підручникам, а також підвищенню рівня їх підготовки.

Лекційно-практична система, в першу чергу, полягає в тому, що в межах одного розділу програми окремі етапи уроку (актуалізація знань, умінь і навичок, пояснення нового матеріалу, формування вмінь і навичок, контроль і корекція знань учнів) стають самостійними навчальними заняттями з чітко вираженою дидактичною метою, власною структурою та методами роботи.

Лекційно-семінарські технології включають:

- вхідне діагностування до кожної теми;

- поточне діагностування (колоквіуми, тестування);

- підсумкове діагностування (контрольні роботи, тестування);

- семінарські і практичні заняття;

- лекції;

- індивідуальна або групова діяльність учнів, такі, наприклад, як доповіді за результатами “пошукової ” роботи на сторінках книг, журналів, сайтів в Інтернеті тощо.

Детальніше зупинюся на семінарських заняттях. Метою уроку-семінару є виявлення рівня засвоєння знань, вмінь та навичок усіх учнів; виявлення прогалин вивченого матеріалу; закріплення та корекція знань та вмінь.

Для семінарських занять (а в подальшому і для інших форм уроків) мною була розроблена система оцінювання результатів роботи кожного учня на кожному етапі уроку, яка включає:

  • виконання ДЗ;

  • виконання самостійної роботи;

  • роботи в групах;

  • роботи в парах;

  • відповіді на уроці;

  • експрес-контроль;

  • математичні диктанти;

  • доповнення, уточнення та ін..

В кінці уроку кожен учень отримував певні бали (max 60), які за відповідною шкалою переводяться в оцінку за 12-и бальною системою. Такий спосіб оцінювання сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для: - визначення рівня підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу; - отримання об’єктивних показників щодо засвоєння знань та сформованості умінь учнів не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання у старшій школі; - градації значущості балів, які отримують учні за виконання окремих видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, пошукова, дослідницька робота, участь в предметних та між предметних олімпіадах тощо); підвищення навчальної мотивації й відповідальності учнів; - підвищення об’єктивності оцінювання.

Шкала оцінювання Всього 60 балів

1 – 1-5 б. 4 – 16-20 7 – 31-35 10 – 46-50

2 – 6-10 5 – 21-25 8 – 36-40 11 – 51-55

3 – 11-15 6 – 26-30 9 – 41-45 12 – 56-60

Реалізація мети та завдань семінару потребує певної підготовки вчителя до уроку, а саме:

- заздалегідь підготувати відповіді до кожного етапу уроку;

- розподілити бали для кожного етапу уроку.

Правильність виконання завдань самостійної роботи, роботи в групах, роботи в парах учні здійснюють самостійно. Отримані бали записують. В кінці уроку підраховують і повідомляють вчителеві.

При проведенні семінару доцільно використовувати мультимедійний проектор.

Впровадження лекційно-семінарських занять в старших класах профільного рівня це вимога часу.

Дана технологія забезпечила виконання таких завдань:

- оволодіння учнями мовою математики в усній та письмових формах;

- усвідомлення учнями математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини;

- формування стійкої позитивної мотивації до навчання;

- інтелектуальний розвиток особистості;

- зростання інтересу учнів та свідомого ставлення до вивчення математики;

- підготовка учнів до модульної форми навчання у вузах, що дасть змогу швидкої адаптації до умов навчання у вищих навчальних закладах;

- високі показники при здачі ЗНО.

Пропоную вашій увазі план-конспект уроку-семінару з алгебри в 11 кл. на знаходження границь функцій.

Знаходження границь функцій

Алгебра та початки аналізу 11 кл.

Урок 12

Тема: Розв’язування вправ на знаходження границь функцій.

Мета: - формувати навички та вміння учнів розв’язувати вправи на знаходження границь функції;

- розвивати логічне мислення, пам’ять, навички самостійної роботи;

- виховувати уважність, вміння оцінювати результати власної роботи.

Тип уроку: семінар.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Оголошення плану уроку, мотивація навчання, повідомлення теми, мети. (висвітлення на екрані проектора).

ІІІ. Перевірка домашнього завдання:

  1. Фронтальна бесіда:

- сформулювати та прокоментувати теорему Больцано-Коші;

- сформулювати наслідок з теореми Больцано-Коші, навести приклади застосування;

- сформулювати та проілюструвати теорему Вейєрштрасса;

- сформулювати теорему про область значень неперервної функції, навести приклади застосування.

(відповіді учнів оцінюються від 2 до 6 балів).

2) Вправи з домашнього завдання учні перевіряють за записами, зробленими на дошці (висвітленими на екрані проектора).

№ 5.12 (2): [4]

Обчисліть: . Відповідь: –
№ 5.16 (1):

Знайдіть область значень функції . Відповідь: [–5; –3]

№ 5.16 (2):

Знайдіть область значень функції . Відповідь: [2; 4]

№ 5.16 (3):

Знайдіть область значень функції . Відповідь: [0; π]

№ 5.14 (1,2) перевірити на місцях.

Кожна правильно виконана вправа оцінюється 3 балами. Учні підраховують кількість балів за виконання домашньої роботи, записують на полях.

Вчитель відповідає на питання, що виникли при виконанні домашнього завдання, при потребі відтворює на дошці.

ІV. Формування, корекція та контроль навичок та вмінь.

1) Експрес-контроль. Самостійна робота (завдання на карточках, або на екрані).Самоконтроль та самооцінка результатів експрес-контролю.

- відповіді записані на дошці (на екрані).

В.1. 1) Г; 2) А; 3) В.

В.2 1) Б; 2) В; 3) Б.

Кожне правильно виконане завдання оцінюється 2 балами.

Учні підраховують кількість зароблених балів, записують на полях зошитів.

Далі проводиться аналіз самостійної роботи.
2) Робота в рівнозначних групах (4 групи)

Кожна група отримує карточки із завданнями. На виконання дається 15-17 хв.:

Знайти границі:1. ; 2. ; 3. ;4. ; 5. ; 6. .
Самоконтроль і самооцінка.

Правильність виконання завдань учні перевіряють за записами на дошці (екрані). Координатори груп оцінюють кожного члена своєї групи відповідно до їхнього внеску у виконанні завдання.Відповіді: 1. ; 2. ; 3. 5; 4. ; 5. –5; 6. .
( кожне завдання 4 бали).

Далі проводиться аналіз роботи.

3) Колективне виконання вправи із записом на дошці (max 5 балів):- знайти границю .Розв’язок. = = == = 1,5.
4) Самостійне виконання вправи (на швидкість, з наступним відтворенням на дошці ).
- знайти границю , (р 0).Розв’язок. = = == = · 1 · = .
( перший, хто виконав отримує 5 балів, другий – 4, третій – 3 бали).
V. Підсумок уроку.

1) Оцінювання учнів.

Учні підраховують усі зароблені на семінарі бали і переводять їх в 12-ти бальну систему оцінювання за такою шкалою:

1 – 1-5 б. 4 – 16-20 7 – 31-35 10 – 46-50

2 – 6-10 5 – 21-25 8 – 36-40 11 – 51-55

3 – 11-15 6 – 26-30 9 – 41-45 12 – 56-60

2) Роздати питання, які виносяться на колоквіум.

VІ. Домашнє завдання.

1) Підготуватися до колоквіуму.

2) Знайти границі (роздатковий матеріал)1. С.2. Д.3. В.

Використані джерела

1. Бабенко С. П. Усі уроки алгебри 11 клас. І семестр. Харків. Видавнича група «Основа».2011 рік.

2. Гельфанд М. Б., Макуха А. С., Ушаков Р.П. Математика. Київ «Вища школа».

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Від 23 листопада 2011 р. № 1392.

4. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонськиий В.Б., Якір М. С. Алгебра і початки аналізу. Підручник для 11 кл. Академічний, профільний рівні. Харків. “Гімназія.” 2011 рік.

5. Суховерхова Л., учитель математики Коблівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Березанської райради, Миколаївська обл. Лекційно-практична система викладання математики. Організаційно-педагогічні умови впровадження. Математика. Шкільний світ. № 23 (659), червень 2012.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок: лекційно-практичне система навчання
Основним підходом до організації навчання в сучасній школі залишається класно урочна система, за якою провідною формою навчальної...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Алгебри та операції : Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Дискретна математика” для студентів...

Сценарій роботи користувача в ппс
Ппс „системи лінійних рівнянь” новий підхід до проблеми підтримки практичних занять з математики

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Українська мова
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Начники», «Системи лінійних алгебраїчних рівнянь» та докладну розробку практичних занять, що відповідають цим темам. У посібнику...

Урок алгебри (7 клас) Тема: Формули скороченого множення
Мета: Закріпити знання формул, вміння їх використовувати та навчити застосовувати формули скороченого множення до розв'язування практичних...

Особливості викладання математики
У старшій (профільній) школі навчання математики диференціюється за трьома рівнями: рівнем стандарту, академічним І профільним. Кожен...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5-12 класи»
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка