Пошук по сайту


О. Ю. Горпинченко Використання історико-біографічних матеріалів про видатних учених та відомих українців

О. Ю. Горпинченко Використання історико-біографічних матеріалів про видатних учених та відомих українців

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради

Міський методичний кабінет

Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26

Полтавської міської ради Полтавської області

О. Ю. Горпинченко

Використання історико-біографічних матеріалів про видатних учених та відомих українців

при вивченні математики

м. Полтава

2014
ББК 22.1

В 48


Горпинченко Олена Юріївна

Учитель математики Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26,

учитель-методист.

Стаж за фахом – 26 років

Горпинченко О. Ю. Використання історико-біографічних матеріалів про видатних учених та відомих українців при вивченні математики. – Полтава, 2014, 68 с.


Рецензенти:

Дзюбкін Г. Г. – відмінник освіти України, учитель-методист, директор Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26;

Погоріла Л. О. – учитель-методист, голова міського методичного об’єднання вчителів математики, учитель математики Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34
Пропонований посібник містить історико-біографічні матеріали про відомих математиків і фізиків, що народилися на Полтавщині, розробки уроків і позакласних заходів із використанням краєзнавчих, історико-біографічних матеріалів, завдання з математики для 5 класу, присвячені 205-й річниці від дня народження М. В. Гоголя, рекомендації щодо використання історико-біографічних матеріалів про видатних учених при вивченні математики.

Для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладі

Розглянуто на засіданні ради Міського методичного кабінету Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (протокол від 27.02.2014р. № 4)


Зміст
Вступ..................................................................................................................................................4

Рекомендації щодо використання історико-біографічних матеріалів про видатних учених при вивченні математики........................................................................6

Історико-біографічні матеріали про математиків і фізиків Полтавщини..............11

Астряб О. М..................................................................................................................................11

Ващенко-Захарченко М. Є......................................................................................................12

Вороний Г. Ф................................................................................................................................13

Гулак М. І......................................................................................................................................14

Євтушевський В. А....................................................................................................................14

Івахненко О. Г..............................................................................................................................15

Кондратюк Ю. В.........................................................................................................................15

Ляшко І. І.......................................................................................................................................17

Митропольський Ю. О..............................................................................................................18

Остапенко А. О............................................................................................................................19

Остроградський М. В................................................................................................................20

Писаренко Г.С..............................................................................................................................22

Сергієнко І. В...............................................................................................................................23

Тумаркін Л. А...............................................................................................................................24

Шкіль М. І.....................................................................................................................................24

Яковлєв В. П.................................................................................................................................24

Урок математики для 5 класу на тему «Додавання і віднімання натуральних чисел. Розв’язування вправ і задач»....................................................................................26

Урок алгебри для 7 класу із використанням матеріалів про М. П. Кравчука на тему «Множення многочлена на многочлен. Розв’язування вправ».......................31

Урок алгебри для 8 класу на тему «Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені».......................................................................................................................39

Урок алгебри для 9 класу на тему «Системи рівнянь другого степеня з двома змінними. Розв’язування вправ і задач».............................................................................46

Математичний брейн-ринг «Математики Полтавщини».............................................53

Інтелектуальний марафон для учнів 9 класів «Люби і знай свій рідний край»...58

Завдання з математики для 5 класу, присвячені 205-й річниці від дня народження М. В. Гоголя.........................................................................................................61

Зміст електронного посібника................................................................................................66

Список використаної літератури...........................................................................................67

Вступ
Реформування системи освіти на заса­дах гуманізації зумовлює методологічну переорієнтацію навчання: олюднення, одухотворення навчально-виховної діяльності, створення атмосфери, яка б спо­нукала до саморозвитку, творчості; відповідала інтере­сам, потребам, можливостям кожного, стимулювала активність особистості. Для виховання й на­вчання невичерпним джерелом є впровадження історичного матеріалу у процес навчан­ня, вивчення біографій вітчизняних учених, їх внеску в роз­виток науки.

У пояснювальній записці до Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (авт. М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номіровський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір), ВД «Освіта», 2013 р. збережено рекомендації Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5-12 класи», 2005 р. щодо використання історичних матеріалів при вивченні математики: «Важливу роль у навчанні математики відіграє систематичне використання історичного матеріалу, який підвищує інтерес до вивчення математики, стимулює потяг до наукової творчості, пробуджує критичне ставлення до фактів, дає учням уявлення про математику як невід’ємну складову загальнолюдської культури. На дохідливих прикладах слід показувати учням, як розвивалися математичні поняття і відношення, теорії та методи. Ознайомлення учнів з іменами та біографіями видатних учених, які створювали математику, зокрема видатних українських математиків, сприятиме національному і патріотичному вихованню школярів».

Складність використання елементів історії при вивченні ма­тематики полягає в тому, що вона історично розви­валася в іншому порядку, ніж викладається. Можливе повернення до історичної епохи, забігання вперед. Мають місце також проблеми щодо відбору матеріалів з історії математики, порядку їх використання, знаходження на занятті часу для роботи з біографічними матеріалами про видатних учених, а також складності розуміння діалектичності історичного розвитку.

Пропонований методичний посібник є результатом роботи автора над темою «Методика використання краєзнавчих матеріалів та дидактичних ігор при вивченні математики».

Мета роботи – запровадження методики використання елементів історії, краєзнавчих та історико-біографічних матеріалів про відомих українців та видатних учених, у т. ч. тих, які народилися і виросли на Полтавщині, а також застосування ігрових технологій як засобу активізації навчального процесу, створення позитивної мотивації та реалізації виховної мети при вивченні математики.

До уваги читачів авторські розробки уроків та позакласних заходів для учнів 5 – 9 класів із використанням історико-біографічних матеріалів про відомих українців та видатних учених, добірка завдань з математики, присвячена 205-й річниці від дня народження М. В. Гоголя.

Автор ділиться досвідом використання ігрових форм і методів роботи, інформаційно-комунікативних технологій, а також здійснення міжпредметних зв’язків математики з українською літературою, образотворчим мистецтвом, історією Полтавщини і правознавством.

На сторінках збірки ви знайдете відомості про життя та діяльність наших земляків – математиків. Ці матеріали зібрані учнями під час роботи над проектом «Математики Полтавщини» і можуть бути використані як на уроках, так і в позакласній роботі.

Подані в посібнику матеріали допоможуть учителю активізувати навчальний процес, зацікавити дітей, показати їм несподівані грані вивчення математики, спонукати школярів до активної пізнавальної діяльності.

Рекомендації щодо використання історико-біографічних матеріалів про видатних учених при вивченні математики
“Хто хоче обмежитись сучасним,

без знання минулого, той ніколи

сучасного не зро­зуміє”  

(Г. Лейбніц).

Питання доцільності використання елементів історії у викладанні математики порушувалось неодноразово. Про це висловлювалися багато вчених і педагогів різних країн, зазначаючи велике освітнє та виховне значення (О. Маркушевич, М. Віленкін, А. Конфорович, Г. Бевз, М. Бурда, В. Брадіс, Г. Глейзер, С. Ляпінта ін.).

Відомий радянський математик-педагог, заслужений діяч науки УРСР, наш земляк О. Астряб вважав, що вчитель математики не повинен обмежуватися ознайомленням учнів з да­тами життя вченого або переліком фактів з історії математики, треба робити наголос на особливостях діяльності математиків: на прагненні поєднувати теорію з практичними застосуваннями (П. Чебишев, М. Остроградський, радянські вчені); математичними знаннями озброювати широкі кола людей, математичну культуру робити досягненням для людства (М. Остроградський, С. Ковалевська, П. Чебишев, радянські вчені); шуканнях нових прогресивних шляхів для розв'язання наукової проблеми та боротьбі із застарілими консервативними поглядами (М. Лобачевський, О. Марков, А. Ляпунов).

Мета вве­дення елементів історії математики у навчальний процес – підвищення загальної культури, інтересу до вивчення математики; поглиблення розуміння математичного мате­ріалу; розширення кругозору, створення правильного погляду на математи­ку в цілому.
Про­думане, сплановане використання фактів з історії математики, їх органічне переплетення з ви­кладом матеріалу програми має не заважати вивченню програмно­го матеріалу, бути достовірним, доступним розумінню.

У підручниках з математики по-різному висвітлюють істо­ричний матеріал: використання імені вченого в процесі вивчення теоре­тичного матеріалу; висловлювання про математику і математиків; творчі завдання історико-біографічної тематики; портрети вчених; біографічні довідки; історичні задачі.

Виклад історичних відомостей не можна відривати від математики. Вони пропону­ються на різних етапах заняття і з різною метою: перед вивченням теми – для мотивації або підвищення інтересу; у процесі вивчення матеріалу – як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності; при закріпленні – для його узагаль­нення і систематизації.

Знайомство з понятійним апаратом паралельно з історією виникнення створює умови для розуміння її школярами та запам’ятовування. Такий шлях доступніший, цікавіший, корисніший. Якщо до математичних тверджень, понять підходити з позицій історичного розвитку, вони не будуть штучними, відірваними від життя. Це один із засобів підвищення ефективності заняття.

Окреслимо завдання, що постають перед учителем, який упроваджує в навчальний процес елементи історії математики:

 • висвітлити історію виникнення математичних методів, понять, теорій, відтворити багатство фактичного змісту історичного розвитку математики;

 • з'ясувати характер, особливості розвитку математики у різних народів у певні історичні періоди;

 • показати внесок, зроблений у математику великими вченими минулого, в тому числі і вітчизняними;

 • розкрити історичну обумовленість логічної структури сучасної математики і діалектику розвитку, показати, як формувалися історичні і логічні зв'язки між темами математики;

 • висвітлити співвідношення частин математики;

 • формувати погляд: математика – складова загальнолюдської культури;

 • розкрити психолого-методичні питання взаємозв'язку історії математики та практики навчання;

 • показати місце, значення, можливості історичного матеріалу в курсі математики та в інших дисциплінах, висвітлити перспективи.

Особливу увагу треба приділяти вітчизняним ученим-математикам та їх внеску в розвиток науки і техніки України. Ознайомлення з історією математики має прово­дитись і на позаурочних заняттях. Запорука успіху – у вдалому використанні елементів історії матема­тики, органічному поєднанні з викла­дом матеріалу.

Доцільно використовувати такі форми введення історії у навчання математики: історичні відступи на заняттях (бесіда від 2 до 10 хвилин); повідомлення історичних відомостей, органічно по­єднаних із задачами або теорією; історико-математичні вечори; організація математично-історичної газети; домашні твори, реферати, доповіді школярів; збирання елементів “народної математики"; лекції, доповіді викладачів, запрошених наукових працівників; участь у конференціях, у дослідницькій роботі, написання статей. Навчання математики слід супроводжувати істо­ричними порівняннями, екскурсами, відступами, історич­ними задачами, які за­ймають мало часу і не повинні відволікати учнів від інтересів теми.

Б. Паскалю належить думка про те, що предмет математики настільки важливий, що корисно при нагоді зробити його розважальним. Важливе місце в цьому процесі, безперечно, належить залученню школярів до опановування тих шляхів, якими йшли першопрохідці науки. Особливої уваги при цьому потребує вивчення місцевого матеріалу, знайомство з математиками – земляками.

Одним із варіантів використання історико-біографічних та краєзнавчих матеріалів при вивченні математики є проектна діяльність школярів, що не тільки сприяє патріотичному і національному вихованню, але й спонукає дітей до самостійної пошукової роботи, стимулює потяг до творчості, виховує любов і повагу до науки, а також допомагає формуванню здорового мікроклімату і зміцненню дружніх стосунків у класному колективі.

Наприклад, учні мого класу працювали над проектом «Математики Полтавщини».

Мета проекту. Вивчення історико-культурних традицій рідного краю, виховання патріотизму, любові та поваги до свого рідного міста, до Полтавщини, до наших видатних земляків, бажання дізнаватися більше про відомих в усьому світі людей.

Розвиток пізнавального інтересу, бажання та уміння самостійно знаходити й оформлювати необхідну інформацію, а також формування вміння виділяти найважливіше у великому обсязі інформації.

Етапи дослідження.

 1. Підготовчий:

вибір теми проекту та розробка плану його реалізації;

створення динамічних пар і груп для роботи над проектом.

 1. Пошук і оформлення інформації про життя та діяльність видатних математиків Полтавщини.

 2. Відвідування музею М. В. Остроградського при ПНПУ ім. В. Г. Короленка.

 3. Екскурсія на Батьківщину М. В. Остроградського.

 4. Презентація проекту для учнів нашої школи, випуск стіннівок про життя та діяльність математиків Полтавщини.

 5. Підготовка та проведення інтелектуальної гри на тему «Математики Полтавщини».

 6. Підсумковий: обговорення отриманої інформації, обмін думками та враженнями від роботи над проектом із учнями класу.

До речі, зібраний нами матеріал розміщено на сторінках цієї збірки. Він може бути використаний учителями і на уроках, і в позакласній роботі.

До уваги читачів список математиків і фізиків Полтавщини із переліком напрямків їх наукової діяльності.


Астряб О. М.

Геометрія, автор робіт: «Наочна геометрія», «Теорія і методика розв’язування задач на побудову”, «Методика стереометрії», «Нариси з методики викладання систематичного курсу арифметики» та ін.

Ващенко-Захарченко М. Є.

Теорія функцій, інтегрування лінійних диференціальних рівнянь, вітчизняний переклад «Начал» Евкліда, «Історія математики»

Вороний Г. Ф.

Геометрія чисел і геометрія многогранників, теорія чисел, алгоритми, теорія невизначених рівнянь третього степеня, математичний аналіз (обчислення суми рядів)

Гулак М. І.

Трансцендентні рівняння, елементи чотиривимірної евклідової геометрії, основні поняття геометрій Лобачевського і Рімана

Євтушевський В. А.

Методика викладання математики, важливі роботи: «Методика арифметики», «Збірник арифметичних задач»

Івахненко О. Г.

Технічна кібернетика і теорія автоматичного управління, теорія самоорганізації математичних моделей для ЕОМ з метою прогнозування і управління

Кондратюк Ю. В. (Шаргей О. Г.)

Космонавтика і ракетобудування, дослідницька діяльність в галузі промислової енергетики

Ляшко І. І.

Математична фізика і кібернетика

Митропольський Ю. О.

Механіка, математична фізика, теорія диференціальних рівнянь, застосування асимптотичних методів до розв’язування практичних задач (у т. ч. – механіки)

Остапенко А. О.

Фізика, педагогіка, психологія, поезія

Остроградський М. В.

Диференціальне і інтегральне числення, вища алгебра, геометрія, теорія ймовірностей та її практичне застосування, теорія чисел, аналітична механіка, математична фізика, балістика, теорія збіжності тригонометричних рядів, педагогіка

Писаренко Г. С.

Механіка, прикладна математика

Сергієнко І. В.

Кібернетика, математичне забезпечення ЕОМ та їх комплексів, АСУ

Тумаркін Л. А.

Топологія, теорія розмірностей, методика підготовки у ВНЗ механіків і математиків

Шкіль М. І.

Педагогіка, теорія диференціальних рівнянь, автор підручників для шкіл, ВНЗ і СПТУ

Яковлєв В. П.

Радіоелектроніка, автор робіт: «Електромагнітні хвилі і електронні системи», «Застосування теорії цілих функцій до дослідження діаграм спрямованості антен» та ін.


Можливо, цей матеріал допоможе вчителю визначитися із застосуванням відомостей про видатних учених при вивченні математики.

Під час уроку вчитель може провести хвилинку-цікавинку із використанням історико-біографічних матеріалів про відомих учених, скласти і розв’язати з учнями вправи, відповіді до яких будуть пов’язані з біографіями математиків Полтавщини. Полюбляють діти і кодовані приклади, які дозволяють розшифровувати прізвища людей чи певні терміни. Дуже цікавими для учнів можна зробити уроки, присвячені одному із учених напередодні його ювілею або просто дня народження.

Одним із можливих варіантів використання історико-біографічних та краєзнавчих матеріалів є урок математики для 5 класу, в ході якого діти не тільки розв’язували задачі і вправи на додавання і віднімання натуральних чисел, а також знайомилися з деякими фактами біографії М. В. Остроградського. Розробка цього уроку розміщена на сторінках даного посібника. До уваги читачів також розробки уроків алгебри для 7 і 9 класів, присвячених М. П. Кравчуку та С. Ковалевській.

Корисною і цікавою для дітей є така форма роботи, як проведення уроків та позакласних заходів із використанням міжпредметних зв’язків математики з біологією, природознавством, історією, образотворчим мистецтвом і літературою. Так, наприклад, розв’язуючи математичні завдання, діти можуть поповнювати свої знання про життя та діяльність І. П. Котляревського, М. В. Гоголя, П. Мирного, про творчість полтавських художників, поетів, діячів культури і т. ін..

На сторінках даного посібника ви знайдете розробку уроку алгебри для 8 класу на тему «Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені». Протягом цього уроку проводилися міжпредметні зв’язки математики з українською літературою, образотворчим мистецтвом та історією Полтавщини. Під керівництвом учителя діти пригадали деякі факти і дати з біографії великого Кобзаря, познайомилися з творчістю Шевченка – художника, побачили репродукції його картин, а також дізналися, що Тарас Григорович бував на Полтавщині та в Полтаві, вивчав наші архітектурні пам’ятки, збирав фольклорно-етнографічні матеріали. Національному і патріотичному вихованню школярів сприяв також той факт, що на уроці діти згадували про дружбу Т. Г. Шевченка з М. В. Остроградським та М. Щепкіним, талант яких розквітав на Полтавщині.

В позакласній роботі поле застосування краєзнавчих та історико-біографічних матеріалів необмежене. Це написання рефератів і наукових робіт, інтелектуальні ігри різного формату, тематичні вікторини, історична станція під час проведення математичного експресу, випуск стіннівок, наукові вітальні, створення комп’ютерних презентацій з історії математики. До речі, з такими презентаціями старші школярі із задоволенням познайомлять молодших. Така форма роботи практикується в нашій школі і подобається дітям. Корисними та пізнавальними для учнів будуть екскурсії в музейну кімнату М. В. Остроградського при ПНПУ ім. В. Г. Короленка. Із задоволенням відвідують діти і музей авіації та космонавтики.

До уваги читачів розробки брейн-рингу «Математики Полтавщини» та інтелектуального марафону «Люби і знай свій рідний край», проведених для учнів 6-7 та 9 класів відповідно з метою виховання любові й поваги до Полтавщини та свого рідного міста, гордості за наших земляків, видатних математиків, а також бажання дізнатися ще більше про відомих в усьому світі людей.

У ході брейн-рингу школярі змагалися у вміннях розв’язувати цікаві математичні завдання та пригадували деякі факти з біографій математиків Полтавщини. Під час інтелектуального марафону дев’ятикласники демонстрували свої знання з історії України та рідного краю, правознавства, світової літератури та інших галузей знань, змагалися в ерудованості. Конкурсні завдання спонукали учнів до аналітичного та творчого мислення, привертали увагу до цікавих фактів з біографій наших відомих у всьому світі земляків. Проведені заходи сприяли вихованню у школярів високих патріотичних почуттів, гордості за талановитих учених і митців – вихідців з Полтавщини.

Шановні колеги! Не бійтеся експериментувати і поєднувати математику з іншими галузями знань, з мистецтвом і культурою. У цьому вам неодмінно допоможе використання краєзнавчих та історико-біографічних матеріалів про відомих українців та видатних учених, що, безумовно, сприятиме національному і патріотичному вихованню учнів, формуванню у них стійкого пізнавального інтересу.

Можливо, вивчаючи життя і діяльність цих відомих людей, діти також задумаються над тим, що немає меж людським можливостям, що сумлінне навчання і наполеглива праця завжди дають достойні результати, адже усі визначні вчені теж колись були учнями, але змогли досягти таких неосяжних вершин у науці. Можливо, хтось зацікавиться математикою настільки, що захоче зробити її справою свого життя, а хтось просто з більшим інтересом і задоволенням працюватиме на уроках. Адже, як писав видатний шотландський фізик Д. Максвелл: «Наука захоплює нас тільки тоді, коли, зацікавившись життям великих дослідників, ми починаємо стежити за історією їх відкриттів».

Успіхів вам і творчої наснаги!
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма: «Цікаве про математику»
Розпочинається з першого дня І відбувається на протязі всього тижня в школі, таким чином, щоб її зміг подивитися кожен бажаючий....

Значення міжнародних конгресів математиків для становлення математики як науки
Гільберта. І дійсно, міжнародне співтовариство математиків потратило протягом цього сторіччя великі зусилля в пошуках розв’язків...

Мета: Зацікавити учнів математикою, вста­новлюючи зв'язки між математикою...
Оформлення: велике ігрове поле «Морський бій» із закритими клітинками, в яких заховані вода (запитання), кораблі, міни; малі ігрові...

Академічний рівень
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

Ця хрестоматія перший в історії освіти України навчальний посібник,...
Розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне долучитися...

Всеукраїнський студентський архів
Для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд для англійців, Сорбона...

Реферат на тему: “ Києво Могилянська академія”
Для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд для англійців, Сорбона...

Калина О.Є.«Історична Вознесенщина»: Історико-хронологічний нарис...

Тема: Лінійне рівняння з однією змінною
Мета: Опанувати необхідну теоретичну І практичну частину математичних знань про лінійні рівняння, вдосконалити навички використання...

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка